Serwis
korporacyjny

FW Dębsk

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Dębsk

Projekt Farmy Wiatrowej Dębsk jest realizowany przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o., spółkę celową należącą w 100% do Polenergii. FW Dębsk jest zlokalizowana na obszarze wyznaczonym posadowieniem wsi Zielona (róg północno-zachodni), Kuczbork (róg północno-wschodni), Wólka Kliczewska (róg wschodni), Małocin (róg południowo-wschodni), Dębsk (róg południowy), Chamsk (róg południowo-zachodni), w gminach Żuromin oraz Kuczbork -Osada w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim. Czternaście turbin wiatrowych będzie zlokalizowanych w gminie Kuczbork-Osada, a pozostałe 41 w gminie Żuromin.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla FW Dębsk została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz Wójta gminy Kuczbork -Osada. Zgodnie z wymogami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) w trakcie procedury OOŚ organy właściwe – Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) – pozytywnie zaopiniowały przedsięwzięcie. W ramach procedury OOŚ przeprowadzono konsultacje społeczne, które umożliwiły udział interesariuszy projektu. Procedura zakończyła się wydaniem dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalających na budowę do 62 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury:

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta gminy Kuczbork -Osada dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Żuromin FW2” o łącznej maksymalnej mocy do 87 MW, którą tworzyć będą: do 29 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, połączenia podziemne do GPZ, wewnętrzne drogi dojazdowe (dokument nr GKB 7624-6/09/10/11 wydany 4 stycznia 2011 roku);
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin dla inwestycji budowa farmy wiatrowej „Żuromin FW3” o łącznej maksymalnej mocy do 99 MW, którą tworzyć będą: do 33 elektrowni wiatrowych o mocach akustycznych nie większych niż 106,5 dB każda i o mocy do 3 MW każda (dokument nr IBGKiOŚ 7624-48/09/10 wydany 7 stycznia 2011 roku).

Projekt uzyskał również pozwolenie budowę turbin wiatrowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Spółka podjęła ostatecznie decyzję o budowie 55 turbin wiatrowych.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110-2,2 MW wyniesie 2,2 MW. Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

  • wysokość piasty: 120 m;
  • średnica wirnika: 110 m.

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 121 MW.

Częścią projektu są również: główny punkt zasilania (GPZ), podziemna infrastruktura kabli energetycznych i sterujących, jak również drogi dojazdowe do poszczególnych turbin wiatrowych oraz place serwisowo-montażowe. Energia wygenerowana przez turbiny wiatrowe będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do GPZ. Po transformacji napięcia na wysokie energia elektryczna będzie przesyłana podziemną linią kablową o napięciu 110 kV i o długości około 63 km do GPZ Kruszczewo.

W roku 2019 przeprowadzono dodatkową waloryzację przyrodniczą. Badanie miało miejsce w maju i czerwcu i miało na celu ocenę, czy wyniki monitoringu z roku 2009 pozostają reprezentatywne i czy nie pojawiły się zmiany w zagospodarowaniu terenu, które mogłyby wpłynąć na atrakcyjność terenów dla ptaków i nietoperzy. Wyniki obserwacji ptaków i nietoperzy potwierdziły wnioski z monitoringu przeprowadzonego w roku 2009. Na terenie farmy wiatrowej nie zidentyfikowano nowych, cennych siedlisk.

Przed rozpoczęciem budowy, w sierpniu 2020 roku, odbyło się szkolenie dla wszystkich podwykonawców zaangażowanych w proces budowy. Szkolenie dotyczyło zagadnień BHP oraz ochrony środowiska, miało również na celu zapoznanie podwykonawców z wymogami instytucji finansujących projekt oraz z polityką środowiskowo-społeczną Grupy Polenergia i standardami postępowania dla Partnerów (dostawców i podwykonawców). Obecnie FW Dębsk jest na etapie budowy. Budowa jest regularnie monitorowana przez specjalistów (firma BIO EKSPERT) odpowiadających za nadzór przyrodniczy.

Planowany termin ukończenia prac związanych z budową FW Dębsk to połowa 2022 roku.

Pliki do pobrania

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close