Serwis
korporacyjny

Mocny wzrost wyników Polenergii

Kontrast
Wielkość liter - A +

Mocny wzrost wyników Polenergii

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 47 proc. r/r do poziomu 1,212 mld PLN, skorygowana EBITDA wzrosła o 27 proc. r/r do ponad 187 mln PLN, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 38 proc. r/r i przekroczył 95 mln PLN.
  • 112 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w drugim kwartale 2021 roku;
  • 61 mln PLN skorygowany zysk netto w drugim kwartale 2021 roku;
  • 62 proc. skorygowana marża EBITDA w drugim kwartale 2021 roku (bez segmentu obrotu);
  • 31 proc. średnia produktywność brutto farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2021 roku;
  • 341 GWh produkcja energii elektrycznej brutto z farm wiatrowych w pierwszym półroczu 2021 roku;
  • 1440 MW łączna moc morskich projektów, które otrzymały prawo do kontraktu różnicowego;
  •  186 MW łączna moc trzech projektów farm wiatrowych w fazie budowy;

Od stycznia do czerwca 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Polenergia osiągnęły poziom 1212,3 mln PLN i były wyższe o 390,3 mln PLN w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie ubiegłego roku. Było to spowodowane głównie wyższymi o 439,2 mln PLN przychodami w segmencie obrotu i sprzedaży, skompensowanymi częściowo niższymi o 44,9 mln PLN przychodami w segmentach gazu i czystych paliw oraz lądowych farm wiatrowych. W analizowanym okresie Polenergia osiągnęła wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 187,2 mln PLN. Był on o 39,4 mln PLN wyższy w porównaniu z wynikiem uzyskanym przed rokiem. Przyczynił się do tego głównie wyższy o 55,4 mln PLN wynik w segmencie gazu i czystych paliw oraz wyższy o 18,4 mln PLN wynik w segmencie obrotu i sprzedaży. Zmiany poziomu marżowości wynikające ze zmienności poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2 (tzw. Clean Spark Spread) związanych z produkcją energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (ENS) pozwoliły na podjęcie decyzji o optymalizacji pracy i ograniczeniu planowanej produkcji, a w konsekwencji stopniowym zamknięciu transakcji na rynku terminowym zabezpieczających produkcję i sprzedaż ENS w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku oraz w pierwszym kwartale 2022 roku. Dodatkowo na wzrost wyników względem roku ubiegłego miały wpływ przychody z rynku mocy, częściowo skompensowane przez brak przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych. Wyższy wynik skorygowanej EBITDA uzyskany w pierwszych sześciu miesiącach tego roku skompensowany został częściowo przez niższy o 32,6 mln PLN wynik segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowany niższym poziomem produkcji wynikającym z niższej wietrzności. Jednak w samym drugim kwartale 2021 roku wynik skorygowanej EBITDA wyniósł 111,5 mln PLN i był wyższy o 108 proc. w porównaniu do wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2020 roku. Przyczyniły się do tego głównie wyższe o 60 mln PLN wyniki w segmentach gazu i czystych paliw oraz obrotu i sprzedaży.

Optymalizacja pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna miała kluczowy wpływ na wynik finansowy Grupy uzyskany w drugim kwartale tego roku. Tym samym potwierdza to jak ważna jest dywersyfikacja źródeł produkcji energii. Jako Grupa stawiamy na rozwój energetyki opartej o wiatr i słońce. Jednocześnie nabieramy coraz większej pewności, że segment gazu i czystych paliw stanowi nasz przyczółek do wielkiej transformacji wodorowej. Dlatego Elektrociepłownia Nowa Sarzyna przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum na rzecz wykorzystania wodoru jako zeroemisyjnego paliwa w turbinach gazowych. Docelowo planowane jest przejście turbin gazowych ENS na czyste paliwo wodorowe

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Wynik z działalności finansowej po dwóch kwartałach 2021 roku był wyższy od wyniku uzyskanego przed rokiem o 226,6 mln PLN, na co miały wpływ przede wszystkim przychody finansowe z tytułu dodatkowych płatności (earn-out) otrzymanych w związku ze sprzedażą udziałów w spółkach MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III w kwocie 225,8 mln PLN. Płatności te są wynikiem realizacji umowy z Equinor z 2018 roku i były możliwe po uzyskaniu decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznaniu każdej z tych spółek prawa do pokrycia ujemnego salda dla wytworzonej przez nie energii elektrycznej, czyli włączeniu obu projektów do pierwszej fazy systemu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Realizacja Strategii Grupy na lata 2020 – 2024 przebiega bez istotnych zakłóceń. Budowy farm wiatrowych Szymankowo, Dębsk oraz Kostomłoty o łącznej mocy 186 MW przebiegają zgodnie z planem. 23 czerwca 2021 roku podpisany został protokół zakończenia prac budowlanych na FW Szymankowo. Złożone zostały już wnioski o pozwolenie na użytkowanie oraz o koncesję. W przypadku FW Dębsk, która jest największą realizowaną inwestycją w historii Polenergii, wykonano już fundamenty wszystkich turbin oraz place manewrowe i drogi dojazdowe. Wykonane zostały też wszystkie linie średniego napięcia oraz 62-kilometrowa, podziemna linia kablowa wysokiego napięcia (najdłuższa podziemna zmiennoprądowa linia WN w Europie), która połączy FW Dębsk ze stacją Energa Operator w Płocku. We wrześniu rozpoczną się transporty głównych komponentów 55 turbin wiatrowych, które już czekają w Porcie Gdynia. Na FW Kostomłoty wykonano już wszystkie drogi serwisowe oraz zakończono prace palowe dziewięciu fundamentów. Trwa układanie linii średniego i wysokiego napięcia oraz przygotowanie fundamentów. W przypadku projektu FW Piekło oraz FW Grabowo trwają prace zmierzające do podjęcia finalnej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy.

Trzy portfele projektów fotowoltaicznych: FF Sulechów II, FF Sulechów III oraz FF Buk pozyskał finansowanie umożliwiające ich realizację. Aktualnie projekty FF Sulechów II i FF Sulechów III są już w fazie budowy, a w sierpniu zaplanowano rozpoczęcie budowy projektu FF Buk. Zakończenie budowy 29 instalacji o łącznej mocy 28 MWp planowane jest w pierwszej połowie 2022 roku.

Polenergia z powodzeniem realizuje nową strategię w segmencie obrotu i sprzedaży poprzez rozwój nowych i istniejących obszarów biznesowych. Spółka znacznie zwiększyła wolumeny sprzedaży do odbiorców przemysłowych i aktywnie pozyskuje kolejnych klientów. Uruchomiona została już sprzedaż energii odnawialnej do klientów końcowych przez spółkę Polenergia Sprzedaż. Zielona energia produkowana w aktywach wytwórczych Grupy sprzedawana jest jako energia z przyszłości, w wyjątkowym na polskim rynku standardzie Energia 2051, poprzez stronę internetową oraz kanały telesprzedaży. Aktywnie rozwijana jest też działalność w zakresie agregacji zewnętrznych wytwórców OZE. Przygotowywane są również produkty krótko i długoterminowe dla segmentu niezależnych wytwórców oraz odbiorców OZE. W ramach linii biznesowej usług elastyczności podpisano umowę na świadczenie usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Realizacja usługi DSR obok już realizowanych usług systemowych odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego potwierdza, że Polenergia jest kluczowym uczestnikiem KSE wspierającym jego bezpieczeństwo.

Nasi klienci to duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz odbiorcy indywidualni dostrzegający wyzwania przyszłości - w tym konieczność zmiany sposobu korzystania z energii. Produkty stworzone w oparciu o standard Energia 2051 oraz kompletny, nowoczesny i oparty wyłącznie na własnych zasobach innowacyjny ekosystem rozwiązań udowadniają, że przejście na zieloną stronę mocy nie oznacza zwiększenia rachunków za energię elektryczną. Dają za to poczucie wspólnej troski o środowisko i pozwalają wielu naszym klientom dołączyć do grona osób odpowiedzialnych społecznie.

dr Michał Michalski

Polenergia wykazuje wciąż silną odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez epidemię COVID-19. Wysokie wyniki finansowe wypracowane w pierwszym półroczu 2021 roku wskazują, iż trwająca pandemia nie wpłynęła w sposób istotny na funkcjonowanie spółek Grupy. Wszystkie ważne procesy operacyjne przebiegają zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami, a kluczowe procesy zarządcze prowadzone są w trybie zdalnym. Do końca pierwszego kwartału 2021 roku wpływ epidemii COVID-19 na wyniki osiągane w segmencie dystrybucji był zauważalny poprzez spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Było to spowodowane m.in. spadkiem zużycia energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych i galeriach handlowych. W drugim kwartale tego roku w związku z ograniczeniem obostrzeń sanitarnych zaobserwowano stopniowy wzrost zużycia energii.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close