Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

FW Dębsk

Farma Wiatrowa Dębsk to największa lądowa inwestycja OZE w historii Polenergii i zarazem jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Projekt został zrealizowany przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o. należącą w 100% do Polenergii.

121 MW

Moc farmy wiatrowej

183 tys.

Liczba gospodarstw domowych potencjalnie zasilanych energią z farmy

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wyznaczonym posadowieniem wsi Zielona (róg północno-zachodni), Kuczbork (róg północno-wschodni), Wólka Kliczewska (róg wschodni), Małocin (róg południowo-wschodni), Dębsk (róg południowy), Chamsk (róg południowo-zachodni), w gminach Żuromin oraz Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim, w województwie mazowieckim. Piętnaście turbin wiatrowych jest zlokalizowanych w gminie Kuczbork-Osada, a pozostałe 40 w gminie Żuromin.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla FW Dębsk została przeprowadzona przez właściwe organy, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin oraz Wójta gminy Kuczbork -Osada. Zgodnie z wymogami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (UOOŚ) w trakcie procedury OOŚ organy właściwe – Państwowy Inspektor Sanitarny i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) – pozytywnie zaopiniowały przedsięwzięcie. W ramach procedury OOŚ przeprowadzono konsultacje społeczne, które umożliwiły udział interesariuszy projektu. Procedura zakończyła się wydaniem dwóch decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalających na budowę do 62 turbin wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury:

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wójta gminy Kuczbork -Osada dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej „Żuromin FW2” o łącznej maksymalnej mocy do 87 MW, którą tworzyć będą: do 29 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, połączenia podziemne do GPZ, wewnętrzne drogi dojazdowe (dokument nr GKB 7624-6/09/10/11 wydany 4 stycznia 2011 roku);
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin dla inwestycji budowa farmy wiatrowej „Żuromin FW3” o łącznej maksymalnej mocy do 99 MW, którą tworzyć będą: do 33 elektrowni wiatrowych o mocach akustycznych nie większych niż 106,5 dB każda i o mocy do 3 MW każda (dokument nr IBGKiOŚ 7624-48/09/10 wydany 7 stycznia 2011 roku).

W roku 2019 przeprowadzono dodatkową waloryzację przyrodniczą. Badanie miało miejsce w maju i czerwcu i miało na celu ocenę, czy wyniki monitoringu z roku 2009 pozostają reprezentatywne i czy nie pojawiły się zmiany w zagospodarowaniu terenu, które mogłyby wpłynąć na atrakcyjność terenów dla ptaków i nietoperzy. Wyniki obserwacji ptaków i nietoperzy potwierdziły wnioski z monitoringu przeprowadzonego w roku 2009. Na terenie farmy wiatrowej nie zidentyfikowano nowych, cennych siedlisk.

Projekt uzyskał pozwolenie budowę turbin wiatrowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Spółka podjęła ostatecznie decyzję o budowie 55 turbin wiatrowych.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110-2.2 wynosi 2,2 MW. Parametry turbin wiatrowych są następujące:

  • wysokość piasty: 120 m
  • średnica wirnika: 110 m

Energia wygenerowana przez turbiny wiatrowe przesyłana jest podziemnymi liniami kablowymi do Głównego Punktu Zasilania. Po transformacji napięcia na 110 kV, energia jest dalej przesyłana bez stacji pośredniej wprost do GPZ Kruszczewo pod Płockiem, najdłuższą w Europie, bo aż 62-kilometrową podziemną kablową linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia w technologii zmiennoprądowej.

Przed rozpoczęciem budowy, w sierpniu 2020 roku, odbyło się szkolenie dla wszystkich podwykonawców zaangażowanych w proces budowy. Szkolenie dotyczyło zagadnień BHP oraz ochrony środowiska, miało również na celu zapoznanie podwykonawców z wymogami instytucji finansujących projekt oraz z polityką środowiskowo-społeczną Grupy Polenergia i standardami postępowania dla Partnerów (dostawców i podwykonawców). Budowa była regularnie monitorowana przez specjalistów z  firmy BIOEKSPERT odpowiadającej za nadzór przyrodniczy.

Szacowana roczna produkcja FW Dębsk wyniesie około 366 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną aż 183 tysięcy gospodarstw domowych. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego oraz żuromińskiego w całości mogą być zasilani czystą energią z wiatru. Pracując pełną mocą, w ciągu zaledwie minuty, elektrownia wyprodukuje energię elektryczną potrzebną w ciągu roku dla jednego gospodarstwo domowego. Jeden wiatrak pracując pełną mocą wyprodukuje w minutę tyle energii, ile elektryczne auto potrzebuje by przejechać blisko 200 km.

Realizacja FW Dębsk stanowi znaczący krok w polskiej zielonej transformacji. Pozwoli w ciągu roku uniknąć emisji do atmosfery zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet:

318 tysięcy ton CO2
299 ton SO2
302 tony NOX
106 ton CO
18 ton pyłów

Inwestycja pozwoli też ograniczyć zużycia węgla kamiennego aż o 168 tysięcy ton rocznie, co realnie zmienia krajowy rynek energetyczny i rozwija zeroemisyjną gospodarkę w pełni opartą na Odnawialnych Źródłach Energii.

Budowa FW Dębsk rozpoczęła się w lipcu 2020 roku i zakończyła w styczniu 2023 roku, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Pliki do pobrania

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close