Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

FW Kostomłoty

Farma Wiatrowa Kostomłoty zlokalizowana jest na terenie gminy Kostomłoty w powiacie średzkim, województwie dolnośląskim w południowej Polsce.

27 MW

Moc farmy wiatrowej

43,5 tys.

Liczba gospodarstw domowych potencjalnie zasilanych energią z farmy

Szacowana roczna produkcja czystej i zielonej energii wyniesie 87 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 43,5 tysiąca gospodarstw domowych. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy Gminy Kostomłoty oraz sąsiednich gmin należących do powiatu Średzkiego: Malczyce, Miękinia, Udanin oraz Środy Śląskiej w całości mogliby być zasilani czystą energią z wiatru. Inwestycja w Kostomłotach realnie zmienia polski rynek energetyczny i rozwija zeroemisyjną gospodarkę w pełni opartą na zielonych źródłach energii. Dzięki niej możliwe będzie uniknięcie emisji do atmosfery nawet 75 tys. ton CO2, 71 ton SO2, 72 ton NOx, 25 ton CO, 4 ton pyłów oraz ograniczenie zużycia węgla kamiennego o 40 tys. ton rocznie.

Projekt FW Kostomłoty przeszedł pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko w oparciu o raport OOŚ przygotowany dla konfiguracji farmy wiatrowej obejmującej trzynaście turbin wiatrowych w preferowanym wariancie i siedemnaście turbin wiatrowych w wariancie alternatywnym. Procedura OOŚ została poprzedzona rocznym monitoringiem ptaków i nietoperzy na terenie planowanej inwestycji. Procedura OOŚ zakończyła się w lipcu 2013 roku wydaniem decyzji środowiskowej (dokument nr RITGNROŚGP.6220.2.21.2013.TB). W 2016 roku Spółka uzyskała pozwolenie na budowę dziewięciu turbin, głównej stacji elektroenergetycznej, podziemnej infrastruktury kabli elektroenergetycznych i sterowniczych, dróg dojazdowych do poszczególnych turbin oraz placów montażowo-serwisowych. Pozwolenia na budowę zostały zmienione w latach 2016, 2017 i 2018 w celu odzwierciedlenia ostatecznie wybranych typów turbin wiatrowych.

Inwestycja obejmuje dziewięć, które są zlokalizowane na obszarze wyznaczonym przez wsie Bogdanów, Godków (południowo-zachodni narożnik), Paździorno (wschodni narożnik), Piotrowice (północno-wschodni narożnik) oraz Wichrów (północno-zachodni narożnik). Zgodnie z pozwoleniem na budowę (zmienionym w 2018 roku) moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136 wynosi 3 MW. Parametry turbin wiatrowych są następujące:

  • wysokość gondoli: 122 m
  • średnica łopat wiatraka: 136 m

Instytucją finansującą projekt jest mBank S.A. Pod koniec roku 2020 projekt poddano analizie środowiskowo-społecznej (Environmental and Social Due Diligence – ESDD), przeprowadzonej przez niezależnego konsultanta, która wykazała, że przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko była zgodna z dyrektywą OOŚ. Dodatkowo, w ramach dobrej praktyki, projekt został oceniony pod kątem spełniania wymagań (Performance Requirements, PRs) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). ESDD wykazał, że projekt spełnia wyżej wymienione wymogi operacyjne.

W ramach analizy przygotowano również dla projektu Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (Environmental and Social Action Plan – ESAP), który zawierał działania niezbędne do wdrożenia już na etapie budowy, między innymi:

  • prowadzenie regularnego nadzoru robót budowlanych w celu upewnienia się, że były one przeprowadzane zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej, zapisami C-ESMP i dobrej praktyki branżowej oraz że ryzyka dla środowiska są ograniczane i odpowiednio kontrolowane,
  • opracowanie planu zarządzania środowiskiem i społeczeństwem dla etapu budowy projektu,

Generalny wykonawca robót budowalnych został wybrany pod koniec 2020 roku. Budowa poprzedzona została szkoleniem wstępnym dla podwykonawców, które obejmowało kwestie BHP, ochrony środowiska, jak również zagadnienia etyczne (polityka środowiskowo-społeczna Grupy Polenergia i standardy postępowania dla Partnerów – dostawców i podwykonawców). Ponadto etap budowy monitorowany był przez specjalistów z firmy BIO EKSPERT odpowiedzialnych za nadzór przyrodniczy. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku i zakończyła w październiku 2022 roku, uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektryczne.

Pliki do pobrania

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close