Serwis
korporacyjny

Po trzech kwartałach zysk i przychody...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Po trzech kwartałach zysk i przychody Polenergii w górę

Grupa Polenergia S.A. („Polenergia”), pierwsza polska prywatna pionowo zintegrowana grupa energetyczna, powstała na skutek połączenia aktywów Polish Energy Partners S.A. i Polenergia Holding S.a.r.l., przedstawiła skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku, w którym pokazała pozytywny trend wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. W ciągu 9 miesięcy 2014 roku łączne przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 2 mld zł, co przy przyjętych założeniach oznacza wzrost r/r o 179 proc., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Polenergia poprawiła również skorygowany wynik netto – o 13,2 mln zł do wartości 34,84 mln zł co jest wzrostem o 61 proc. Z kolei skorygowany wynik EBITDA na koniec września br. wyniósł 114,4 mln zł (wzrost r/r o ok. 12 proc.).
  • 34,84 mln zł zysku netto w ciągu 9 miesięcy 2014 r., wzrost o 61 proc. r/r;
  • 2.013 mln zł przychodów ze sprzedaży, wzrost o 179 proc. r/r;
  • Skorygowany wynik EBITDA wzrósł o ok. 12 proc. do 114,4 mln zł w tym samym okresie;
  • Grupa poprawiła wszystkie kluczowe wskaźniki rentowności, w szczególności marżę EBITDA, która po korektach wzrosła o ponad 2 p.p do 25,2 proc.

Wyniki Polenergii po trzech kwartałach pokazują, że spółka jest na ścieżce trwałego wzrostu. Nasza strategia zapewnia stabilne i zdywersyfikowane dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności. W 2014 roku zanotowaliśmy znaczący wzrost wolumenu sprzedaży i dystrybucji w segmencie dystrybucji, co wynikało z przyłączenia nowych obiektów oraz wzrostu średnich stawek dystrybucyjnych. W sektorze biomasy osiągnęliśmy widoczną poprawę wynikającą z zakończonej restrukturyzacji, która ograniczyła jednostkowe koszty produkcji. W obszarze energetyki wiatrowej pomogły nam lepsze niż przed rokiem warunki wietrzne.

Zbigniew Prokopowicz

prezes zarządu Polenergii

Grupa w raportowanym okresie odnotowała znaczący wzrost poziomu rentowności. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu energią ze względu na minimalną marżę jednostkową tego segmentu przy typowo bardzo wysokich wolumenach transakcyjnych) wzrosła o ponad 2 pp. do 25,2 proc.

Liczymy na utrzymanie dotychczasowej, wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych oraz rentowności Grupy. Strategia na najbliższe dwa lata będzie koncentrować się na znaczącym wzroście zainstalowanych mocy wiatrowych. Zakładając, że do projektu ustawy OZE zostanie wprowadzony odpowiedni okres przejściowy, wówczas do 2016 roku będziemy dysponować portfelem farm wiatrowych o łącznej mocy 461 MWe. Projekty te będą korzystać z długoterminowego, stabilnego wsparcia zagwarantowanego w ustawie o OZE, generując atrakcyjne przepływy finansowe.

Zbigniew Prokopowicz

Polenergia realizuje długoterminową strategię zakładającą stworzenie zintegrowanej grupy energetycznej obecnej we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i regulowanej infrastruktury elektrycznej i gazowej. Zapewni to stabilne dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności. Celem Zarządu jest regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy począwszy od roku 2017.

Znacząca część wypracowanych przez Grupę zysków będzie służyła finansowaniu wkładu własnego do realizacji nowych projektów przy współudziale finansowania dłużnego. Jednocześnie, długoterminowym celem Grupy jest utrzymanie skorygowanego wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy po uwzględnieniu pełno-rocznych wyników wszystkich projektów wiatrowych oddanych do użytkowania po roku 2016 na poziomie poniżej 3x.

Portfel operacyjnych aktywów wytwórczych Polenergii, jak również projekty oddane do eksploatacji w przyszłości, opierają się na przychodach ze sprzedaży energii i certyfikatów w ramach długoterminowych umów oraz stabilnych regulowanych przychodach z dystrybucji i przesyłu, co znacząco ogranicza ryzyka związane ze zmiennością cen rynkowych. Ponadto, strategia wzrostu wartości jest wspierana przez znaczącą poprawę otoczenia regulacyjnego w obszarach energetyki odnawialnej i kogeneracji.

Jeszcze w tym roku Polenergia uruchomi dwie lądowe farmy w Gawłowicach i Rajgrodzie o łącznej mocy ok. 67 MWe. Farmy te zwiększą wynik EBITDA w roku 2015 o ok. 50 mln zł. Obydwa projekty zostaną wybudowane i oddane do operacji w rekordowym czasie ok. 11-12 miesięcy od pozyskania finansowania, co odzwierciedla najlepsze na polskim rynku kompetencje Polenergii w tym sektorze. Pod koniec 2015 roku uruchomiony zostanie projekt Skurpie o mocy 38 MWe. Te trzy farmy, o łącznej mocy ok. 104 MWe, w 2016 roku powiększą EBITDA o ok. 85 mln zł, a po uwzględnieniu dalszej rozbudowy (ok.14 MWe) o kolejne 10 mln zł. Kolejne 204 MWe znajduje się w fazie pozyskiwania finansowania z planowanym terminem oddania do użytkowania w pierwszej połowie 2016 roku. Oczekiwany wpływ na wynik EBITDA Grupy w 2017 roku wynosi ok. 190-200 mln zł.

Po roku 2016 Grupa zamierza uruchomić kolejne ok. 500 MWe farm lądowych partycypując w systemie aukcyjnym według regulacji OZE.

Polenergia dąży do połączenia systemów gazowych Polski i Niemiec, co zapewni stabilne dochody z dystrybucji i przesyłu oraz pozwoli na istotne zwiększenie dochodów z handlu gazem. Zbudowanie interkonektora umożliwi dywersyfikację kierunków dostaw gazu do Polski, co jest zbieżne ze strategicznym celem polityki energetycznej Polski.

Ponadto, Polenergia, w dalszej perspektywie, będzie również kontynuować pionierskie inwestycje rozwojowe w Polsce, takie jak budowa pierwszych farm wiatrowych na morzu. Projekt budowy morskich farm wiatrowych realizowany przez Grupę znajduje się obecnie w najbardziej zaawansowanym stadium rozwoju spośród wszystkich podmiotów zaangażowanych w tego typu projekty w Polsce. W tym roku Polenergia jako pierwszy podmiot w Polsce podpisała umowę przyłączeniową na 1.2 GW mocy na morzu.

Kontynuując proces budowy największej, prywatnej, pionowo zintegrowanej grupy energetycznej w regionie Europy Centralnej, Polenergia nie wyklucza dalszych inwestycji. Zarząd spółki monitoruje zmiany zachodzące na rynku, również pod kątem możliwego udziału w procesach prywatyzacyjnych.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close