Serwis
korporacyjny

Polenergia rośnie w segmencie wiatru i...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia rośnie w segmencie wiatru i utrzymuje wysokie wyniki

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za 2020 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 1 811 mln PLN, skorygowana EBITDA blisko 257 mln PLN, a skorygowany zysk netto 111 mln PLN.
  • 76 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku;
  • 47 proc. skorygowana marża EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku (bez segmentu obrotu);
  • 32 proc. średnia produktywność farm wiatrowych w pierwszym kwartale 2021 roku;
  • 173 GWh produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych w pierwszym kwartale 2021 roku;
  • 1440 MW łączna moc morskich projektów, które otrzymały prawo do kontraktu różnicowego;

Rok 2020 okazał się niezwykle wymagający dla sektora energetycznego, jak i całej polskiej gospodarki. Jednak trwająca od ponad dwunastu miesięcy pandemia koronawirusa nie spowodowała nadzwyczajnych zaburzeń w działaniu Polenergii. Pozytywnie na Grupę wpływało otoczenie regulacyjne. Wejście w życie ustawy o wsparciu morskiej energetyki wiatrowej oznacza zielone światło dla trzech projektów farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 3 000 MW rozwijanych wspólnie z Equinor. Rząd przyjął Politykę Energetyczną Państwa do 2040 roku, której istotnym elementem jest morska energetyka wiatrowa. Ministerstwo Klimatu deklaruje, że już za niespełna dwadzieścia lat ponad połowę mocy zainstalowanych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym będą stanowiły źródła zeroemisyjne. Zakończyły się również konsultacje międzyresortowe projektu Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Szczegółowe jej cele obejmą wsparcie rozwoju wykorzystania wodoru w trzech obszarach: energetyce, transporcie oraz przemyśle. Uchwalona w ubiegłym roku nowa Strategia Polenergii na lata 2020 – 2024 w pełni wpisuje się w rządowe plany. Jakość posiadanych aktywów oraz podjęte w odpowiednim momencie decyzje o zabezpieczaniu cen sprzedaży z aktywów wytwórczych spowodowały, że zmienność rynkowa spowodowana pandemią COVID-19 nie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe Grupy.

Miniony rok dla Polenergii był pod wieloma względami wyjątkowy. Wysoka odporność na pogorszone warunki makroekonomiczne, potwierdzona osiągniętymi wynikami finansowymi,
utwierdza nas w przekonaniu o stabilnej pozycji Polenergii. Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym powiązane z rozpoczęciem procesów inwestycyjnych na bezprecedensową w historii Grupy skalę oraz konsekwentna realizacja nowej strategii – niezwłocznie od momentu jej ogłoszenia, pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość.”

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Wysokie wyniki finansowe

Wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w 2020 roku pozwoliły w segmencie lądowych farm wiatrowych osiągnąć rekordowy wynik EBITDA o 19 proc. lepszy niż w 2019 roku. Segment dystrybucji, najbardziej narażony na bezpośredni wpływ skutków pandemii, cały czas wykazywał stabilne wyniki. Rosnąca marża na dystrybucji energii elektrycznej kompensowała efekt spadku wolumenu sprzedaży o 10 proc. względem 2019 roku. Skuteczne działania optymalizujące poziomy zabezpieczenia długo i średnioterminowego oraz działania optymalizacji handlowej na rynku bieżącym pozwoliły w segmencie obrotu i sprzedaży uzyskać wynik EBITDA wyższy o 49 proc. w porównaniu z wynikiem za 2019 rok.

W całym 2020 roku skorygowana EBITDA wyniosła 256,8 mln PLN i była niższa o 22,4 mln PLN w stosunku do 2019 roku. Było to spowodowane spadkiem o 62 mln PLN wyniku segmentu gazu i czystych paliw w efekcie mniejszych przychodów z rekompensaty kosztów gazu (zakończenie w 2019 roku długoterminowej umowy na zakup gazu) oraz niższych przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych (koniec systemu rekompensat w maju 2020 roku). Niższy wynik tego segmentu został częściowo skompensowany przez wyższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych o 34,3 mln PLN oraz segmentu obrotu i sprzedaży o 7,3 mln PLN. Od początku 2020 roku Polenergia prezentuje oddzielnie w swoich wynikach finansowych segment fotowoltaiki, który za sprawą farmy fotowoltaicznej Sulechów I wypracował wynik EBITDA w wysokości 2,2 mln PLN. W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wyniosła 37,4 proc. i była o 3,6 p.p. niższa od rozpoznanej w 2019 roku.

Nieznacznie w ubiegłym roku wzrósł zysk netto, z poziomu 109 mln PLN do 110,5 mln PLN. Wyższy zysk netto to efekt m.in. powrotu do planów realizacji projektu FW Piekło o mocy 13 MW. Uzyskał on wsparcie w ramach systemu aukcyjnego co umożliwiło odwrócenie części utworzonych w poprzednich latach odpisów związanych z kosztami rozwoju tego projektu. Przychody Grupy w 2020 roku spadły do 1 811 mln PLN, co było spowodowane niższymi przychodami segmentów obrotu i sprzedaży oraz gazu i czystych paliw, częściowo skompensowanymi przez wzrost przychodów w segmencie lądowych farm wiatrowych.

To właśnie segment lądowych farm wiatrowych jest od wielu lat siłą napędową Polenergii. Na rekordowe wyniki tego segmentu w 2020 roku złożyły się wyższe ceny energii elektrycznej oraz stabilne rynkowe ceny zielonych certyfikatów utrzymujące się na poziomie około 139 PLN/MWh. Farmy wiatrowe wyprodukowały netto w ubiegłym roku 714 GWh energii elektrycznej. Ich produktywność cały czas jest powyżej średniej całego krajowego sektora, a w pierwszym kwartale 2020 roku produktywność farm Polenergii osiągnęła rekordowy poziom aż 48,5 proc.

Realizacja Strategii Grupy

Polenergia wraz z Equinor przygotowują do budowy trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do3 000 MW. Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które są w zaawansowanej fazie rozwoju, złożono już wnioski o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach pierwszej fazy projektów przewidzianych w Ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Przyznanie wsparcia pozwala nam przejść do drugiej fazy rozwoju morskich projektów, która po uzyskaniu pozwoleń na budowę zakończy się podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Na tym etapie musimy już podejmować bardzo kosztowne działania i zobowiązania, takie jak wybór dostawców poszczególnych komponentów farmy. Musimy też zorganizować zaplecze obsługowo-serwisowe. Bez stabilnych regulacji, pozwalających na określenie warunków finansowych oraz harmonogramu prac, te projekty nie byłyby dalej rozwijane. Wejście w życie Ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych pozwala nam cały czas planować wprowadzenie pierwszej energii do sieci w roku 2026

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Grupa realizuje obecnie cztery projekty lądowych farm wiatrowych, które uzyskały wsparcie w ramach systemu aukcyjnego: FW Szymankowo, FW Dębsk, FW Kostomłoty oraz FW Piekło. Łączna ich moc to 199 MW. Na dzień publikacji skonsolidowanego raportu za 2020 rok, na FW Szymankowo zamontowano już 10 z 11 turbin wiatrowych o mocy 38 MW. Ukończenie budowy FW Szymankowo planowane jest w połowie tego roku.

W ramach grudniowej aukcji OZE Polenergia pozyskała 15-letnie wsparcie dla trzech portfeli projektów fotowoltaicznych: Sulechów II, Sulechów III oraz Buk I o łącznej mocy 28 MWp. Już w czwartym kwartale tego roku do użytku oddana będzie FF Sulechów II, natomiast FF Sulechów III oraz FF Buk I zostaną ukończone w pierwszym kwartale 2022 roku.

W segmencie gazu i czystych paliw trwają prace rozwijające projekty oparte o zielony wodór, który będzie koniecznym dopełnieniem Europejskiego Zielonego Ładu. Polenergia podpisała list intencyjny z Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG oraz Siemens Energy sp. z o.o. dotyczący współpracy. Analizowanych jest kilka potencjalnych projektów produkcji i magazynowania wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy z własnej energii odnawialnej. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna z powodzeniem realizuje transformację modelu biznesowego stając się kluczowym uczestnikiem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wspierającym jego odbudowę w momentach zagrożenia. Spółka wzięła udział w aukcji na dostawy w ramach rynku mocy i rozszerzyła zawarte już umowy mocowe na lata 2021 – 2024 również o rok 2025.

Grupa realizuje nową strategię w segmencie obrotu i sprzedaży poprzez rozwój nowych bądź istniejących obszarów biznesowych. Przygotowywane jest rozpoczęcie działalności polegającej na bezpośredniej sprzedaży zielonej energii do klientów końcowych. Pozyskano już koncesję dla spółki sprzedażowej, a proces budowania kanałów sprzedaży jest na zaawansowanym etapie. Aktywnie rozwijana jest działalność w zakresie agregacji zewnętrznych wytwórców OZE – utrzymano obecnych i pozyskano na 2021 rok nowych klientów. Polenergia realizuje również sprzedaż energii do dużych odbiorców przemysłowych. Zawarte zostały umowy z klientami na lata 2021 – 2022 i aktywnie pozyskiwani są kolejni klienci. W ramach ekspansji geograficznej Grupa rozpoczęła działalność na rynku ukraińskim i węgierskim. Trwają przygotowania do rozpoczęcia działalności na rynkach krajów bałtyckich oraz rynku rumuńskim.

W segmencie dystrybucji Polenergia przystąpiła do realizacji IV planu inwestycyjnego o łącznej wartości 105 mln PLN. Program na lata 2021 – 2026 przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilania nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych. Do końca 2020 roku Spółka wydała 88 dokumentów o warunkach przyłączenia do sieci, w ramach których zostały podpisane 44 umowy o przyłączenie. Zrealizowano umowy o przyłączenie oraz zgłoszono gotowość do przyłączenia 35 inwestycji bądź etapów inwestycji.

Zrównoważony rozwój

Polenergia jako pierwsza firma w Polsce z sektora energetycznego uruchomiła kompleksowy serwis ESG, który jest platformą komunikacji o działalności Grupy z perspektywy środowiskowej, społecznej oraz związanej z ładem korporacyjnym. Dostarcza on aktualną i rzetelną wiedzę o działaniach podejmowanych w zakresie odpowiedzialności społecznej. Strona www.esg.polenergia.pl jest rozwinięciem publikowanych raz do roku standardowych niefinansowych raportów, a także informacji, które często można odnaleźć w wielu różnych źródłach takich jak strony korporacyjne, serwisy relacji inwestorskich czy sprawozdania finansowe. Platforma ESG odpowiada na bieżące potrzeby różnych grup interesariuszy w szczególności mediów, analityków, instytucji krajowych i międzynarodowych oraz sektora finansowego.

Wpływ pandemii na działalność Grupy

W związku z trwającą epidemią COVID-19 na bieżąco monitorowane i identyfikowane są czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność i wyniki finansowe Polenergii. Zarząd podejmuje kroki, aby złagodzić negatywne skutki oddziaływania koronawirusa, jednakże ich ostateczny wpływ i skala są trudne do oszacowania. Grupa wykazuje dotychczas silną odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez pandemię. Wysokie wyniki finansowe wypracowane w 2020 roku wskazują, iż częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wpłynęło w sposób istotny na funkcjonowanie spółek Polenergii. Realizacja projektów farm wiatrowych będących w fazie budowy przebiega dotychczas bez istotnego negatywnego wpływu COVID-19.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close