Serwis
korporacyjny

Polenergia rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii AA

31 stycznia 2022 roku startuje oferta publiczna akcji serii AA Polenergii – największej polskiej prywatnej, pionowo zintegrowanej grupy energetycznej. Zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektem, cena jednej nowo emitowanej akcji wynosi 47 PLN. Ze sprzedaży nie więcej niż 21 426 807 akcji spółka przewiduje otrzymać do 1 007 mln PLN. Środki te przeznaczone zostaną w dużej mierze na rozwój i budowę zeroemisyjnych źródeł energii.

Celem emisji akcji serii AA jest sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji Strategii Grupy Polenergia na lata 2020 – 2024 ogłoszonej w maju 2020 roku. Pozyskane środki zostaną w szczególności przeznaczone na rozwój morskich projektów wiatrowych, rozwój i budowę projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, rozwój elektromobilności, na działalność rozwojową i akwizycyjną w wybranych obszarach biznesowych, a także na spłatę kredytu krótkoterminowego przeznaczonego na finansowanie lądowych farm wiatrowych. Spółka przewiduje, że pełne wykorzystanie środków pozyskanych w ramach oferty publicznej akcji serii AA nastąpi w przeciągu roku od przekazania środków pieniężnych pochodzących z wpłat z oferty.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 18 czerwca 2021 roku cena oferowanych akcji została ustalona na poziomie 47 PLN za jedną akcję, co odpowiada cenie za jedną akcję Polenergii ustalonej w umowie akcjonariuszy pomiędzy Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited, o której spółka informowała m.in. raportami bieżącymi nr 27/2020 w dniu 4 listopada 2020 roku oraz nr 5/2021 w dniu 5 lutego 2021 roku. Podmiotami uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie publicznej akcji serii AA są wszyscy inwestorzy, którzy 27 stycznia 2022 roku na koniec dnia byli właścicielami akcji Polenergii – niezależnie od ich liczby. Emisja zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru w całości. Jednocześnie wszystkim akcjonariuszom innym niż Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited, posiadającym akcje Polenergii na koniec dnia w dniu 27 stycznia 2022 roku, będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa do przydziału akcji.

Prospekt Polenergii w którym można znaleźć więcej informacji na temat Grupy a także szczegółowe informacje dotyczące sposobu przeznaczenia środków z emisji akcji serii AA, został opublikowany na stronie internetowej www.polenergia.pl. W okresie trwania oferty Prospekt będzie również dostępny na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. pełniącej funkcję firmy inwestycyjnej w związku z ofertą: www.ipopemasecurities.pl.

Przewidywany harmonogram oferty:

  • 27 stycznia 2022 – publikacja Prospektu
  • 31 stycznia – 4 lutego 2022 – przyjmowanie zapisów i płatności od uprawnionych inwestorów, Mansa Investments sp. z o.o. oraz BIF IV Europe Holdings Limited w ramach zapisów podstawowych
  • 9 lutego 2022 – głoszenie komunikatu o liczbie akcji na jaką zostały złożone zapisy w ramach zapisów podstawowych oraz o liczbie akcji dostępnych w ramach zapisów dodatkowych
  • 10 – 14 lutego 2022 – przyjmowanie zapisów i płatności od uprawnionych inwestorów oraz BIF IV Europe Holdings Limited w ramach zapisów dodatkowych
  • 17 lutego 2022 – przydział oferowanych akcji
  • około 2 marca 2022 – zakładany pierwszy dzień notowania praw do akcji oferowanych na GPW

Na dzień Prospektu Polenergia rozwija wspólnie z Equinor trzy morskie projekty wiatrowe. Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2024, co ma umożliwić dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 roku. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, a to pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 mln gospodarstw domowych. W 2021 roku MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzyskały decyzje Prezesa URE przyznające prawo do pokrycia ujemnego salda energii, co stanowi systemowe wsparcie dedykowane dla wytwarzania energii przez morskie farmy wiatrowe. Trzeci projekt MFW Bałtyk I o planowanej mocy do 1560 MW, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemu przesyłowego. Obecnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I, który stanowi kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do realizacji projektu.

Aktualnie emitent dysponuje mocą 287 MW zainstalowaną w farmach wiatrowych na lądzie z roczną produkcją około 790 GWh, co stanowi około 75 proc. udziału tego segmentu w mocy zainstalowanej w Grupie. Jednocześnie Polenergia jest jednym z największych producentów energii z lądowych farm wiatrowych w Polsce, osiągając blisko 5 proc. udziału w mocy zainstalowanej na rynku. Pozytywne zmiany regulacyjne będą miały znaczący wpływ na działalność Polenergii, bowiem spółka zamierza aktywnie rozpocząć rozwój nowych projektów wiatrowych o planowanej łącznej mocy 300 – 600 MW. Emitent planuje budowę dwóch projektów wiatrowych FW Grabowo i FW Piekło o łącznej mocy 57 MW. Posiada również portfel projektów farm fotowoltaicznych, z których inwestycje o planowanej mocy blisko 56 MW zostały zgłoszone do aukcji w 2021 roku i uzyskały wsparcie w ramach tego systemu. Kolejne projekty farm fotowoltaicznych o mocy 18 MW powinny być gotowe do aukcji w 2022 roku.

Na dzień Prospektu Polenergia prowadzi działania rozwojowe w obszarze elektromobilności, który jest pomostem pomiędzy nowoczesną energetyką i motoryzacją. Planowana jest budowa ogólnodostępnych stacji szybkiego i przyspieszonego ładowania jako newralgicznego elementu umożliwiającego swobodne poruszanie się samochodami elektrycznymi po terenie całej Polski oraz rozwój oferty produktowej skierowanej do klienta indywidualnego jak i biznesowego. Jest to obszar, w którym Polenergia planuje zająć kluczową rolę jako operator oraz dostawca usług ładowania zieloną energią produkowaną we własnych źródłach. Będąc aktywnym uczestnikiem tego rynku, spółka buduje kompetencje oraz doświadczenia również w ramach swojej organizacji, dlatego wdrożyła politykę flotową zgodnie z którą, nowe pojazdy które eksploatowane są w Grupie posiadają napęd w pełni elektryczny lub hybrydowy typu „plug-in”.

Zauważalnym elementem rozwoju polskiego rynku elektroenergetycznego jest wzrost znaczenia energetyki rozproszonej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, ciepła lub chłodu przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego, w tym energetyki prosumenckiej. Polenergia dostrzega ten trend, rozumiejąc, że wraz ze zmianą sposobu wytwarzania, zmianie ulegają również oczekiwania klientów w zakresie produktów i usług. Dlatego Grupa dopasowuje się do nowych realiów poprzez inwestycje w obszarze instalacji oraz obsługi klientów w sferze energetyki rozproszonej i już dostarcza końcowemu klientowi przydomowe elektrownie fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła oraz nowe usługi związane z zarządzaniem popytem, wirtualnymi elektrowniami oraz agregacją.

Na dzień Prospektu Polenergia aktywnie pozyskuje klientów na terenie całej Polski. Grupą docelową jest segment B2B oraz B2C, czyli gospodarstwa domowe. Polenergia Sprzedaż oparła swoją strategię sprzedaży całkowicie na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii zlokalizowanych na terenie Polski. W ofercie dla gospodarstw domowych poza gwarancją ceny znajdują się produkty z elastyczną gwarancją ceny, gwarancją rabatu czy też całkowicie elastyczną, umożliwiające klientom szybkie i proste zmiany. Jako pierwsza na polskim rynku firma zaoferowała standard Energia 2051 polegający na dostarczaniu końcowemu odbiorcy całkowicie zielonej energii w każdej godzinie poboru. Taki wymóg, według wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu, będzie powszechnie obowiązywał w Polsce dopiero za trzydzieści lat. Oznacza to, że klienci Polenergii mogą już teraz korzystać z dostaw energii o zerowym śladzie węglowym i tym samym dołączyć do milionów gospodarstw domowych i firm na całym świecie, którym dobro przyrody i środowiska są szczególnie bliskie.

Aby realizacja celów klimatycznych ogłoszonych przez Komisję Europejską m.in. w pakiecie „Fit for 55”, które mają zmniejszyć do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. względem 1990 roku mogła się urzeczywistnić, niezbędne są działania w szczególności w obszarze geograficznym Europy Centralnej. Ze względu na bardzo dobre zrozumienie lokalnych uwarunkowań oraz atrakcyjność regionu, Polenergia podjęła decyzję o poszukiwaniu konkretnych projektów i partnerów poza granicami Polski. Grupa prowadzi działania w celu pozyskania i dalszego rozwoju projektów w zakresie generacji ze źródeł odnawialnych takich jak morska i lądowa energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika. Celem Polenergii w długim horyzoncie jest budowa zintegrowanego podmiotu energetycznego działającej w całym regionie Europy Centralnej.

Niniejszy komunikat prasowy dotyczy lub jest związany z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 21.426.807 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA („Akcje Oferowane”), z których każda daje prawo do jednego głosu Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o wartości nominalnej 2 PLN każda („Oferta”); oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 21.426.807 praw do Akcji Oferowanych („Dopuszczenie do Obrotu”).

Prospekt sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 27 stycznia 2022 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Akcje Oferowane będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. 

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi i erratami, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.polenergia.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. jako Firmy Inwestycyjnej (www.ipopemasecurities.pl). 

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi i erratami do Prospektu.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Akcji Oferowanych. Prospekt ani Akcje Oferowane nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Akcje Oferowane objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Akcji Oferowanych objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że niniejsze materiały i informacje oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 roku (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close