Serwis Korporacyjny

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WSTĘPNE WYBRANE SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

29/07/2022 18:20

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane wstępne, szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Polenergia S.A. (“Grupa”) za pierwsze półrocze 2022 roku.

W pierwszym półroczu 2022 roku skorygowany wynik EBITDA Grupy wyniósł 211,3 mln zł i był wyższy o 24,1 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczynił się do tego głównie wyższy wynik w segmencie lądowych farm wiatrowych spowodowany wyższym wolumenem produkcji na skutek lepszych warunków wietrznych oraz wzrostu mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, który został częściowo skompensowany przez niższy wynik segmentu gazu i czystych paliw głównie w związku z niższym wynikiem na optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna (“ENS”) w roku 2022 (która pozytywnie wpłynęła na wynik w 2021 roku) oraz przez niższą marżę na sprzedaży ciepła wskutek wyższych cen gazu i uprawnień do emisji CO2.

W pierwszym półroczu 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 119,1 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 24,0 mln zł.

Na wyniki Grupy osiągnięte w drugim kwartale 2022 roku wpłynęła niespotykana do tej pory skala zmienności cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz trudna sytuacja w systemach elektroenergetycznych w Europie.

Skorygowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 32,4 mln zł i był niższy o 79,0 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przyczyniły się do tego głównie:
– niższy wynik na optymalizacji pracy ENS (w związku z brakiem sprzyjających warunków rynkowych), która w pozytywny sposób wpłynęła na wynik w analogicznym okresie 2021 roku,
– niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej z aktywów OZE wskutek wzrostu kosztu profilu spowodowanego istotnym wzrostem zarówno zmienności jak i poziomu cen rynkowych przy zabezpieczonych cenach sprzedaży, oraz
– niższa marża na sprzedaży do klientów strategicznych w konsekwencji rozliczenia transakcji terminowych będących przedmiotem wyceny na koniec pierwszego kwartału.

Powyższe efekty zostały częściowo skompensowane przez wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej spowodowany wzrostem mocy wytwórczych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W drugim kwartale 2022 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 3,5 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 57,3 mln zł.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne skonsolidowane wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy zawierającym półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za pierwsze półrocze 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2022 roku.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close