Serwis
korporacyjny

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W...

Kontrast
Wielkość liter - A +

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2020 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.

29/07/2021 14:43

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje o wydaniu na rzecz spółki zależnej Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. („Polenergia ENS”) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), ustalającej  koszty zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2020 rok, w okresie korygowania od 1 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., należnych Polenergii ENS, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej na kwotę 30 366 227 zł.

Ponadto, zarząd Emitenta informuje o wydaniu na rzecz Polenergii ENS decyzji Prezesa URE, ustalającej wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych dla roku 2020, w okresie korygowania od 1 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., na kwotę  3 964 267 zł.

Emitent uważa ustalone  kwoty za bezsporne.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close