Serwis Korporacyjny

INFORMACJA NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

INFORMACJA NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ

19/10/2023 10:34

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta”) 10.416.667 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 2,00 PLN każda („Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. wraz z opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych

Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe w Ofercie przyjmowane były w dniach 21 – 28 września 2023 r.

W związku z objęciem w ramach zapisów składanych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych Akcji Oferowanych nie przeprowadzono zapisów na Akcje Oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, które zaplanowane były na okres 10 – 11 października 2023 r.

2. Data przydziału Akcji Oferowanych

W dniu 9 października 2023 r. dokonano przydziału Akcji Oferowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału w dniu 18 października 2023 r.

3. Liczba Akcji Oferowanych objętych subskrypcją

Subskrypcją w ramach Oferty objętych zostało 10.416.667 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach

Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła ok. 80,62%.

5. Liczba Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji złożono zapisy na łącznie 10.835.130 Akcji Oferowanych.

6. Liczba Akcji Oferowanych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach Oferty przydzielono 10.416.667 Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej obejmowane były Akcje Oferowane

Akcje Oferowane obejmowane były po Cenie Emisyjnej wynoszącej 72 PLN.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane objęte subskrypcją

W Ofercie zapisy złożyło łącznie 316 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Akcje Oferowane przydzielono 315 inwestorom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje Oferowane w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Oferowanych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Oferowanej, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Akcji Oferowanej, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

Nie dotyczy. Akcje Oferowane nie były przedmiotem umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą i Ceny Emisyjnej

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych ofertą i ceny sprzedaży wyniosła 750.000.024 PLN (siedemset pięćdziesiąt milionów dwadzieścia cztery złote 00/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wszystkich kosztów emisji Akcji Oferowanych, wysokość kosztów emisji Akcji Oferowanych zostanie przedstawiona i przekazana przez Spółkę do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną

Spółka w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje na temat wysokości średniego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych przypadającego na jedną Akcję Oferowaną wraz z informacją o wysokości łącznych kosztów emisji Akcji Oferowanych, o których mowa w punkcie 12 powyżej.

14. Sposób opłacenia objętych Akcji Oferowanych

Akcje Oferowane zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej.

Prospekt Spółki zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Spółce i ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2023 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/oferta-publiczna-akcji/oferta-publiczna-akcji-2023/) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie (Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie).

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close