Serwis Korporacyjny

INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

INFORMACJA O ZMIANIE SZACOWANEGO POZIOMU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH, WYMAGANYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTÓW MORSKICH FARM WIATROWYCH

26/06/2023 20:13

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 17/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 13 października 2021 roku, informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku, Emitent, jako wspólnik spółek projektowych MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki Projektowe”), posiadający po 50% udziałów w Spółkach Projektowych, wraz z Equinor Wind Power AS, będącą wspólnikiem posiadającym pozostałe 50% udziałów w Spółkach Projektowych, podjęli uchwały wspólników Spółek Projektowych w sprawie przyjęcia aktualizacji budżetów projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (łącznie „Projekty”) oraz planów rozwoju Projektów na okres do rozpoczęcia prac budowlanych (łącznie „Budżet”), obejmujących w szczególności szacowane nakłady inwestycyjne wymagane do przygotowania Projektów do rozpoczęcia prac budowlanych („Devex”) oraz harmonogramy dla tego etapu realizacji Projektów.

Przewidziany w Budżecie poziom Devex wynosi obecnie ok. 950 mln zł, przy czym kwota ta obejmuje również środki już wydatkowane (ok. 415 mln zł) w okresie od uzyskania decyzji o przyznaniu Projektom wsparcia do dnia publikacji niniejszego raportu.

Zgodnie z zatwierdzonym Budżetem planowana data rozpoczęcia prac budowlanych przypada na pierwszy kwartał 2025 roku, natomiast zakończenie realizacji i oddanie do użytkowania Projektów – w roku 2028.

Emitent wskazuje, że ustalony w Budżecie poziom Devex, jak również planowane daty realizacji wskazanych powyżej etapów rozwoju Projektów stanowią szacunki, które mogą ulegać dalszym zmianom. Ewentualna aktualizacja Budżetu będzie wymagała podjęcia stosownych uchwał wspólników Spółek Projektowych.

Uchwały wspólników Spółek Projektowych będące przedmiotem niniejszego raportu, jak również przyjęty zaktualizowany Budżet dotyczą wyłącznie Devex. Dalsze nakłady inwestycyjne, obejmujące etap budowy (nakłady inwestycyjne na budowę; „Capex”), będą przedmiotem odrębnych decyzji wspólników Spółek Projektowych. Emitent informuje jednak, że realizacja Projektów zgodnie z harmonogramem wynikającym ze zaktualizowanego Budżetu skutkować będzie koniecznością poniesienia przez Spółki Projektowe, w okresie przed rozpoczęciem prac budowlanych, poza Devexem, również części nakładów stanowiących Capex, który ostatecznie zostanie ujęty w budżecie fazy budowy. Wg obecnych szacunków wydatki te mogą wynieść ok. 2,8-3,2 mld zł, wobec całkowitego budżetu fazy budowy szacowanego w przedziale 21 – 24 mld zł. Emitent zastrzega, że informacja ta nie ma charakteru wiążącego, może ulec zmianie, o czym Emitent nie będzie odrębnie informować przed formalnym ustaleniem budżetu fazy budowy.

Zgodnie z przyjętą polityką informacyjną Emitent nie publikuje prognoz, w tym dotyczących szacowanych nakładów na realizowane projekty, chyba że identyfikuje informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm., „Rozporządzenie MAR”). Wszelkie dalsze informacje dotyczące budżetu Projektów będą publikowane wyłącznie w przypadku, gdy nowa informacja poufna zostanie zidentyfikowana.

 

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close