Serwis Korporacyjny

INFORMACJE NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

INFORMACJE NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ

02/03/2022 14:24

Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta”) 21.358.699 nowo emitowanych akcji zwykłych Emitenta o wartości nominalnej 2,00 PLN każda („Akcje Oferowane”).

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2022 r., wraz z komunikatami aktualizującymi.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowana zapisów i płatności od Uprawnionych Inwestorów, Mansa oraz BIF w ramach Zapisów Podstawowych: 31 stycznia – 4 lutego 2022 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowana zapisów i płatności od Uprawnionych Inwestorów oraz BIF w ramach Zapisów Dodatkowych: 10-14 lutego 2022 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

17 lutego 2022 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

21.426.807 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji

Zapisy złożone w ramach Zapisów Podstawowych przez Uprawnionych Inwestorów, Mansa lub BIF nie podlegały redukcji, z zastrzeżeniem, że zapisy złożone przez Uprawnionych Inwestorów, Mansa lub BIF opiewające na większą liczbę akcji niż maksymalna liczba akcji, na którą dany Uprawniony Inwestor, Mansa lub BIF mogli się zapisać zostały potraktowane jako zapisy na maksymalną liczbę akcji na jaką dany Uprawniony Inwestor, Mansa lub BIF mogli się zapisać.

W wyniku zastosowania Mechanizmu Suwaka średnia redukcja Zapisów Dodatkowych złożonych przez Uprawnionych Inwestorów wyniosła 25,27%, z zastrzeżeniem, że zapisy złożone przez Uprawnionych Inwestorów w ramach Zapisów Dodatkowych opiewające na większą liczbę akcji niż maksymalna liczba akcji, na którą dany Uprawniony Inwestor mógł się zapisać zostały potraktowane jako zapisy na maksymalną liczbę akcji na jaką dany Uprawniony Inwestor mógł się zapisać.

W wyniku zastosowania Mechanizmu Suwaka zapis złożony przez BIF w ramach Zapisów Dodatkowych został zredukowany o 25,27%.

Mansa nie składała zapisu w ramach Zapisów Dodatkowych.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży

W ramach Oferty złożono w sposób prawidłowy zapisy łącznie na 21.422.757 Akcji Oferowanych, z czego: (i) Uprawnieni Inwestorzy złożyli w sposób prawidłowy zapisy na 5.276.593 Akcji Oferowanych; (ii) Mansa złożyła zapis na 5.150.211 Akcji Oferowanych; (iii) BIF złożył zapisy na 10.995.953 Akcji Oferowanych.

W ramach Zapisów Podstawowych złożono w sposób prawidłowy zapisy łącznie na 21.169.216 Akcji Oferowanych, z czego: (i) Uprawnieni Inwestorzy w ramach Zapisów Podstawowych złożyli w sposób prawidłowy zapisy na 5.214.865 Akcji Oferowanych; (ii) Mansa w ramach Zapisów Podstawowych złożyła zapis na 5.150.211 Akcji Oferowanych; (iii) BIF w ramach Zapisów Podstawowych złożył zapisy na 10.804.185 Akcji Oferowanych.

W ramach Zapisów Dodatkowych złożono w sposób prawidłowy zapisy łącznie na 253.496 Akcji Oferowanych, z czego: (i) Uprawnieni Inwestorzy w ramach Zapisów Dodatkowych złożyli w sposób prawidłowy zapisy na 61.728 Akcji Oferowanych; oraz (ii) BIF w ramach Zapisów Dodatkowych złożył zapis na 191.768 Akcji Oferowanych. Mansa nie brała udziału w Zapisach Dodatkowych.

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Prospekcie zapis złożony przez Uprawnionego Inwestora, Mansa lub BIF w ramach Zapisów Podstawowych lub Zapisów Dodatkowych opiewający na większą liczbę akcji niż maksymalna liczba akcji, na którą dany Uprawniony Inwestor, Mansa lub BIF mogli się zapisać został potraktowany jako zapis na maksymalną liczbę akcji na jaką dany Uprawniony Inwestor, Mansa lub BIF mogli się zapisać.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Emitent przydzielił łącznie 21.358.699 Akcji Oferowanych, w następujący sposób: (i) 5.260.995 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Uprawnionym Inwestorom; (ii) 5.150.211 Akcji Oferowanych zostało przydzielonych Mansa; (iii) 10.947.493 Akcje Oferowane zostały przydzielone BIF.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane)

Akcje Oferowane były nabywane po cenie 47 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą

Zapisy na Akcje Oferowane złożyło 395 Uprawnionych Inwestorów oraz Mansa i BIF.

9. Liczba osób, przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

W związku z Ofertą Akcje Oferowane zostały przydzielone 394 Uprawnionym Inwestorom, Mansa i BIF.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta

Nie dotyczy. Akcje Oferowane nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Wartość przeprowadzonej sprzedaży Akcji Oferowanych, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych ofertą i ceny sprzedaży, wyniosła 1.003.858.853 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Łączny koszt emisji Akcji Oferowanych wyniósł 1 612 tys. PLN netto, w tym:

  • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 820 tys. PLN netto
  • wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy
  • sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 732 tys. PLN netto
  • promocji oferty – 60 tys. PLN netto

Wskazany powyżej łączny koszt przeprowadzenia Oferty został rozliczony poprzez ujęcie w kapitale własnym.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży wyniósł 0,08 PLN netto na jedną akcję.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Akcje Oferowane zostały opłacone wkładami pieniężnymi.

podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close