Serwis Korporacyjny

Otrzymanie pisma procesowego od Polska Energia...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Otrzymanie pisma procesowego od Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pozew wzajemny)

31/03/2023 19:36

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 roku, nr 24/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku, nr 27/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, nr 54/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, nr 34/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, niniejszym informuje, że w dniu 31 marca 2023 roku Amon sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”), spółka zależna Emitenta, otrzymała pismo procesowe Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”) w sprawie z powództwa Amon przeciwko PKH toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku do sygn. akt IX GC 744/19 (o którego wytoczeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku), którym to pismem PKH objęła pozew wzajemny („Pozew Wzajemny”) domagając się zasądzenia od Amon na rzecz PKH kwoty 61.576.284,89 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi w następujący sposób: (i) od kwoty 55.691.856,47 zł – od dnia 31 marca 2023 roku do dnia zapłaty; (ii) od kwoty 5.884.428,42 zł  – od dnia następującego po dniu bezpośredniego doręczenia odpisu Pozwu Wzajemnego przez PKH pełnomocnikowi Amon.

Kwotę 55.691.856,47 zł stanowią kary umowne żądane przez PKH rzekomo na podstawie § 8 ust. 1 Umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej Łukaszów zawartej w dniu 23 grudnia 2009 roku przez Amon z PKH („Umowa Sprzedaży Praw Majątkowych”) i wynikające rzekomo z niedotrzymania przez Amon ilości przewidzianych do przeniesienia praw majątkowych w poszczególnych miesiącach począwszy od sierpnia 2019 roku.

Kwota 5.884.428,42 zł stanowi z kolei odszkodowanie żądane przez PKH z tytułu rzekomego niewykonania przez Amon w okresie od dnia 18 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej Łukaszów zawartej w dniu 23 grudnia 2009 roku przez Amon z PKH („Umowa Sprzedaży Energii”).

Pozew Wzajemny nie został doręczony Amon przez Sąd, ale bezpośrednio przez pełnomocników PKH w sprawie IX GC 774/19 i w konsekwencji w ocenie Emitenta jego doręczenie nie jest prawnie skuteczne.

Sąd po zbadaniu spełnienia wymogów formalnych Pozwu Wzajemnego (tj. jego dopuszczalności oraz spełnienia warunków formalnych i fiskalnych) zdecyduje co do tego czy i w jaki sposób nadać mu dalszy bieg oraz czy doręczyć go Amon.

W ocenie Emitenta roszczenia objęte Pozwem Wzajemnym są pozbawione podstaw.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close