Serwis Korporacyjny

OTRZYMANIE POZWU (PISMA PROCESOWEGO) PRZEZ SPÓŁKĘ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

OTRZYMANIE POZWU (PISMA PROCESOWEGO) PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POLENERGIA S.A. DOTYCZĄCEGO M.IN. NAXXAR WIND FARM FOUR SRL ORAZ SPÓŁEK PROJEKTOWYCH REALIZUJĄCYCH PROJEKT FARMY WIATROWEJ W RUMUNII

27/05/2024 23:42

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. spółka zależna Emitenta – Naxxar Wind Farm Four SRL z siedzibą w Bukareszcie („Spółka„) otrzymała pismo procesowe (pozew), które zostało złożone przez WIP International GmbH („Powód„) przed II Sądem Okręgowym w Bukareszcie, Rumunia („Pozew„).

W dniu 7 grudnia 2023 r. Emitent nabył 60% udziałów w Spółce, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 40/2023 z dnia 5 października 2023 r. oraz nr 59/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. Spółka posiada obecnie 20% udziałów w każdej z 7 spółek projektowych realizujących projekt farmy wiatrowej w Rumunii w okręgu Tulcea („Spółki Projektowe„).

Spółka została pozwana przez Powoda pośród innych pozwanych, w tym: (i) Naxxar Renewable Energy Management Holding SRL z siedzibą w Bukareszcie („NREMH„) – która sprzedała Emitentowi 60% udziałów w Spółce i która posiada pozostałe 40% akcji Spółki, (ii) Spółki Projektowe, oraz (iii) Naxxar Renewable Energy SRL („NRE„) – byłego właściciela (przed NREMH) udziałów w Spółce.

Powód wniósł w Pozwie o uznanie przez Sąd następujących dokumentów i czynności prawnych za nieważne lub bezskuteczne wobec Powoda (actio pauliana):

(i) Aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2022 r. do umowy ramowej o współpracy (umowy typu joint-venture) podpisanej w dniu 27 marca 2021 r. pomiędzy Spółką, NRE i pozostałymi udziałowcami Spółek Projektowych („Lokalni Wspólnicy„) w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie udziałów w Spółkach Projektowych z NRE na Spółkę („Aneks do Umowy Ramowej„). Zgodnie z umową ramową o współpracy, z późniejszymi zmianami, NRE przyznano opcję nabycia (call option) od Lokalnych Wspólników pozostałych udziałów w Spółkach Projektowych. Na mocy Aneksu do Umowy Ramowej wspomniane prawo opcji nabycia zostało przeniesione z NRE na Spółkę;

(ii) Przeniesienie pakietu udziałów posiadanych przez NRE w każdej ze Spółek Projektowych na Spółkę, które miało miejsce 15 grudnia 2022 r.;

(iii) Zmiany w kapitale zakładowym i wśród posiadaczy udziałów w Spółce, tj.:

a) decyzja z dnia 17 marca 2023 r. podjęta przez NRE jako jedynego wspólnika Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostały objęte przez NREMH; w rezultacie NREMH posiadał 99,01% wszystkich udziałów w Spółce; oraz

b) przeniesienie z NRE do NREMH pozostałych 0,99% akcji Spółki.

Ze wstępnej analizy Pozwu wynika, że Pozew jest związany z wcześniejszym powództwem wniesionym do Sądu przez Powoda przeciwko NRE, kilku osobom fizycznym oraz innym spółkom, w którym to postępowaniu żadna ze spółek obecnie kontrolowanych przez Emitenta nie jest stroną pozwaną. Emitent informuje, że analizuje wniesiony Pozew, a po zapoznaniu się z nim przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie w formie odrębnego raportu giełdowego.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close