Serwis Korporacyjny

PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE KONTYNUACJI PROJEKTU...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

PODJĘCIE DECYZJI W SPRAWIE KONTYNUACJI PROJEKTU BADAWCZO – ROZWOJOWEGO

22/11/2023 16:03

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z 23 września 2022 r. w sprawie zawarcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru w ramach konkursu Nowe technologie w zakresie energii I („Projekt„) („Umowa o dofinansowanie”), Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji, po dokonaniu ewaluacji Projektu oraz uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, o kontynuacji Projektu i przystąpieniu do realizacji jego drugiej fazy.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 23 września 2022 r. przez Emitenta, jako lidera konsorcjum, spółkę zależną Emitenta – Polenergię Elektrociepłownię Nowa Sarzyna sp. z o.o. („ENS”) oraz Politechnikę Wrocławską („Konsorcjum”). Realizacja Projektu podzielona jest na trzy fazy. Pierwsza, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2022 została zakończona – NCBR podjęło decyzję o rekomendowaniu Projektu do przejścia z fazy pierwszej do fazy drugiej.

Na datę niniejszego raportu Konsorcjum zakłada, że przewidywany łączny koszt wydatków ponoszonych w ramach II fazy Projektu wyniesie ok. 14,2 mln zł (kwota pochodzić będzie z kwoty dofinansowania zawnioskowanego w ramach drugiej fazy Projektu oraz środków własnych Grupy Polenergia). Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, stanowiącym integralną część Umowy o dofinansowanie, dotacja w fazie drugiej dotyczy kosztów planowanych do poniesienia przez ENS oraz Politechnikę Wrocławską. Ostateczna wartość dofinansowania w fazie drugiej będzie zależna od faktycznie poniesionych kosztów w związku z realizacją Projektu. Planowany termin zakończenia fazy drugiej Projektu to 31 października 2025 r.

Uprawnienie do dalszego uzyskania dofinansowania w ramach Umowy o dofinansowanie (w związku z realizacją fazy trzeciej Projektu) jest uzależnione od uzyskania pozytywnego wyniku w ramach selekcji po weryfikacji fazy drugiej Projektu oraz zatwierdzenia wniosków o płatność.

Emitent zastrzega, że po zakończeniu drugiej fazy Projektu dokona ewaluacji Projektu i podejmie decyzję w sprawie jego dalszej realizacji w trzeciej fazie i sposobu finansowania, co może wymagać uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Szczegółowe warunki Umowy o dofinansowanie zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 30/2022 i pozostają bez zmian.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close