Serwis
korporacyjny

PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA...

Kontrast
Wielkość liter - A +

PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA PROCESU UDZIELENIA ZARZĄDOWI NOWEGO UPOWAŻNIENIA DO PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO SPÓŁKI

08/02/2024 18:42

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2024 roku podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie zainicjowania procesu udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki umożliwiającego Zarządowi przeprowadzenie w przyszłości jednej lub większej liczby emisji nowych akcji Spółki w celu pozyskania finansowania na realizację celów strategicznych Spółki obejmujących dalszą realizację projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, w tym w zakresie rozwoju i budowy farm wiatrowych (morskich i lądowych) oraz farm fotowoltaicznych, jak również dalszego rozwoju projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności („Cele Strategiczne”) („Nowy Kapitał Docelowy”).

Równocześnie, w związku z istotną skalą planowanych nakładów inwestycyjnych na realizację Celów Strategicznych, Zarząd rozpoczął przegląd opcji w zakresie realizacji Celów Strategicznych w obszarze elektromobilności, strategii wodorowej oraz nowych projektów zagranicznych i nie wyklucza podjęcia w przyszłości, w zależności od wyników przeglądu, decyzji o odstąpieniu od ich dalszej realizacji lub o zmianie sposobu lub zakresu ich realizacji, o czym Spółka poinformuje w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa. Powyższa Decyzja pozostanie bez wpływu na zamiar dalszej realizacji przez Spółkę Celów Strategicznych w pozostałych obszarach, jak również planów Spółki co do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki w granicach Nowego Kapitału Docelowego, z wyjątkiem ewentualnej zmiany sposobu alokacji wpływów z emisji na inne Cele Strategiczne.

Intencją Zarządu jest uzyskanie nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Nowego Kapitału Docelowego na okres trzech lat, na podstawie którego Zarząd zostanie upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 115.828.368 złotych poprzez emisję nie więcej niż 57.914.184 nowych akcji Spółki („Nowe Akcje”) oraz do pozbawienia prawa poboru Nowych Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Intencją Zarządu jest, aby postanowienia Statutu Spółki dotyczące Nowego Kapitału Docelowego przewidywały, w przypadku podjęcia decyzji o pozbawieniu prawa poboru Nowych Akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, przyznanie prawa pierwszeństwa umożliwiającego utrzymanie procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 0,2% kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, na dzień niniejszego raportu prawo pierwszeństwa objęłoby akcjonariuszy Spółki reprezentujących łącznie ok. 98% kapitału zakładowego Spółki.

Na datę niniejszego raportu Zarząd:

  • planuje pozyskać w latach 2024-2027 łączne wpływy w wysokości do ok. 3,4 mld złotych, dzięki emisji Nowych Akcji przeprowadzonych w ramach Nowego Kapitału Docelowego, przy czym ostateczna liczba wyemitowanych Nowych Akcji zależeć będzie od uwarunkowań rynkowych oraz wrażliwości cenowej popytu na akcje Spółki, a tym samym może być niższa niż maksymalna możliwa do wyemitowania w ramach Nowego Kapitału Docelowego liczba Nowych Akcji;
  • nie podjął decyzji co do parametrów oraz terminów potencjalnych emisji Nowych Akcji w ramach Nowego Kapitału Docelowego, ani nie jest pewne kiedy takie decyzje zostaną podjęte. Decyzje co do terminów oraz parametrów przyszłych emisji Nowych Akcji dostosowane będą do rzeczywistego zapotrzebowania Spółki na kapitał w danym czasie, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych Celów Strategicznych. Zarząd w okresach przejściowych nie wyklucza również posiłkowania się innymi, tymczasowymi źródłami finansowania. Ustalenie przez Zarząd kluczowych parametrów każdej emisji Nowych Akcji wymagać będzie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Zarząd zamiesza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie niezbędnym dla udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Nowego Kapitału Docelowego, przy czym ostateczna decyzja o udzieleniu takiego upoważnienia należeć będzie do Walnego Zgromadzenia. O skorzystaniu z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Nowego Kapitału Docelowego (w przypadku udzielenia takiego upoważnienia) Zarząd będzie informował odrębnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie opublikowana odrębnym raportem bieżącym.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej. Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

 podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close