Serwis Korporacyjny

PODPISANIE PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI W...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

PODPISANIE PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM NABYCIA PRZEZ POLENERGIA S.A. WSZYSTKICH AKCJI EDISON ENERGIA S.A

04/11/2021 11:29

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku Emitent podpisał Przedwstępną Umowę Sprzedaży Akcji (Preliminary Share Sale Agreement „PSSA”), na mocy której akcjonariusze Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zobowiązali się do zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Akcji (Final Share Sale Agreement „FSSA”) dotyczącej sprzedaży Emitentowi przez obecnych akcjonariuszy Spółki 100% akcji Spółki.

Zgodnie z PSSA, cena 100% akcji Spółki została wstępnie ustalona na 76.500.000 PLN, lecz dokładna kwota płatna przy zawarciu FFSA będzie podlegała określonym korektom związanym z procedurami zamknięcia rachunków (tzw. closing accounts) określonymi w PSSA. Ostateczna cena akcji Spółki sprzedanych na mocy FSSA nie będzie mogła jednak przekroczyć kwoty 86.000.000 PLN.

Zawarcie FSSA uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych warunków zawieszających wymienionych w PSSA. FSSA zostanie podpisana w terminie 10 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w PSSA lub w innej dacie uzgodnionej przez strony.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że, działając na podstawie art. 17 ust. 4  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w dniu 19 sierpnia 2021 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej podpisania w dniu 19 sierpnia 2021 r. wstępnych warunków transakcji nabycia akcji Spółki, zmienionej w dniu 8 września 2021 r. wraz z aneksem z 15 października („Term Sheet”). Decyzja Emitenta spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji o podpisaniu Term Sheet mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, poprzez negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia transakcji nabycia akcji Spółki oraz możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez błędną interpretację intencji Emitenta w ramach prowadzonej transakcji nabycia akcji Spółki. Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR, po publikacji niniejszego raportu, Emitent przekaże Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close