Serwis Korporacyjny

ZISZCZENIE SIĘ DRUGIEGO Z WARUNKÓW UMOWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZISZCZENIE SIĘ DRUGIEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH – UZYSKANIE BEZWARUNKOWEJ ZGODY PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NA REALIZACJĘ TRANSAKCJI

27/04/2018 18:23

Raport bieżący 11/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r. („Raport Bieżący”), Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka” lub „Polenergia”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki powziął informację o uzyskaniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Spółkę oraz przez Statoil Holding Netherlands B.V. („Statoil Holding Netherlands”) bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Raportem Bieżącym, Spółka zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia („Umowa Przedwstępna”) 50% udziałów („Udziały”) w każdej z następujących spółek zależnych Spółki: Polenergia Bałtyk II sp. z o.o. i Polenergia Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „SPV”), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku („Projekt”). Umowa przedwstępna została zawarta ze Statoil Holding Netherlands.

Zgodnie z Raportem Bieżącym, Umowa Przedwstępna przewiduje zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność Udziałów posiadanych przez Spółkę na rzecz Statoil Holding Netherlands. Sprzedaż udziałów w SPV ma być zrealizowana w ramach uzgodnionej przez strony współpracy w zakresie wspólnej realizacji Projektu („Transakcja”). Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej własność Udziałów zostało uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących (i) uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację Transakcji oraz (ii) uzyskanie przez Polenergia i SPV prawomocnej rejestracji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki każdej z SPV, które zostały powzięte przed zawarciem Umowy Przedwstępnej

W dniu 21 kwietnia 2018, raportem bieżącym nr 7/2018, Spółka podała do publicznej wiadomości informację o ziszczeniu się pierwszego z warunków zawieszających, tj. o uprawomocnieniu się wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umów obu SPV.

Uzyskanie przez Polenergia oraz przez Statoil Holding Netherlands bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy na potrzeby realizacji Projektu oznacza, że został spełniony drugi ze wskazanych w Raporcie Bieżącym warunków zawieszających transakcji zbycia 50% udziałów w SPV przez Spółkę na rzecz Statoil Holding Netherlands.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close