Serwis Korporacyjny

Zatwierdzenie Strategii Grupy Polenergia na lata...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zatwierdzenie Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024

18/05/2020 18:12

Raport bieżący z plikiem 11/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent” lub „Polenergia”) informuje, że 18 maja 2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła, przygotowaną przez Zarząd Emitenta, Strategię Grupy Polenergia na lata 2020-2024 („Strategia Grupy Polenergia”). Przy sporządzaniu Strategii Grupy Polenergia wzięto pod uwagę obecną i oczekiwaną sytuację w sektorze elektroenergetycznym, dokonano analizy otoczenia makroekonomicznego, rynkowego i regulacyjnego, a także przyjęto założenia w zakresie kierunków rozwoju sektora w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Strategia Grupy Polenergia została przygotowana w taki sposób żeby zapewnić Grupie Polenergia optymalny poziom rozwoju przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej Grupy Polenergia. Stojąc u progu ogromnej transformacji krajowego rynku energii, ambicją i misją Grupy Polenergia jest wspieranie wysiłków związanych z procesem polskiej transformacji energetycznej oraz rozwojem gospodarki niskoemisyjnej.

Najważniejszymi założeniami Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024 dla kluczowych segmentów działalności są:

1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii:

a) Rozwój w segmencie morskich i lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaiki;

b) Budowa nowych lądowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych;

c) Decyzja w sprawie sposobu zaangażowania Grupy Polenergia w budowę morskich farm wiatrowych zostanie podjęta na późniejszym etapie;

d) Inwestycje za granicą, w przypadku realokacji środków finansowych z innych projektów lub pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego.

2. Gaz i czyste paliwa:

a) Utrzymanie rentownej pozycji w segmencie kogeneracji gazowej;

b) Inwestycje w dedykowane źródła kogeneracyjne oparte o gaz dla przemysłowych odbiorców pary;

c) Zabezpieczenie pozycji na przyszłość w zakresie produkcji wodoru i wytwarzania energii z wodoru w oparciu o energię z odnawialnych źródeł przez Grupę Polenergia.

3. Obrót i sprzedaż:

a) Rozwój platformy integrującej wytwórców energii z odnawialnych źródeł z klientami biznesowymi;

b) Utrzymanie pozycji eksperta rynku hurtowego w Polsce i za granicą;

c) Oferowanie usług dostępu do rynku i zarządzania pozycją dla aktywów wytwórczych Grupy.

4. Dystrybucja:

a) Rozwój działalności dystrybucyjnej, sprzedaży energii i usług o wartości dodanej dla klientów końcowych, bazując na silnym trendzie rozwoju budownictwa wielorodzinnego w Polsce.

5. Nowe linie biznesowe:

a) Budowa kompetencji i zasobów potrzebnych do zbudowania pozycji lidera w komercyjnym zastosowaniu nowych technologii w sektorze energetycznym (np. magazynowanie energii, wytwarzanie energii ze spalania wodoru, e-mobilności).

6. Odpowiedzialność społeczna:

a) Tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy, takich jak akcjonariusze, pracownicy, klienci, dostawcy, społeczności lokalne, którą można mierzyć nie tylko przy pomocy wskaźników finansowych.

Realizacja Strategii Grupy Polenergia może wymagać znacznego finansowania zewnętrznego, które w zależności od wymaganej kwoty, sytuacji rynkowej i innych czynników, może zostać pozyskane od obecnych lub przyszłych inwestorów, w formie emisji akcji, udziałów lub instrumentów hybrydowych.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Strategii Grupy Polenergia znajdują się w prezentacji, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close