Serwis Korporacyjny

Złożenie pozwu przez spółki zależne Polenergia...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Złożenie pozwu przez spółki zależne Polenergia S.A. – Amon Sp. z o.o. oraz Talia Sp. z o.o. przeciwko Tauron Polska Energia S.A.

01/05/2018 03:35

Raport bieżący 12/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku dwie spółki zależne Emitenta, tj. Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) oraz Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy, pozew przeciwko Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach („Tauron”) w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez spółkę zależną Tauron – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”) z Amon oraz Talia.

Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47.556.025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których wysokość została oszacowana na kwotę ponad 158 mln zł, wobec czego wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez Amon wynosi ponad 205 mln zł.

Talia domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 31.299.188,52 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu oraz ustalenia odpowiedzialności Tauron za szkody przyszłe, których wysokość została oszacowana na kwotę niecałych 107 mln zł, wobec czego wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez Talia wynosi ponad 138 mln zł.

W dniu 23 grudnia 2009 roku Amon i Talia zawarły z PKH długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w odnawialnych źródłach energii („Prawa Majątkowe”), jakimi są farmy wiatrowe w Modlikowicach i Łukaszowie należące do Amon i Talia. Prawa Majątkowe i energia były nabywane przez PKH dla potrzeb Grupy Tauron. W szczególności wszystkie Prawa Majątkowe nabywane przez PKH odsprzedawane były następnie przez PKH z zyskiem do Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. („Tauron Sprzedaż”) na podstawie wieloletniej umowy.

Tauron powierzył PKH dokonywanie na potrzeby grupy Tauron zakupów energii elektrycznej oraz Praw Majątkowych na podstawie długoterminowych umów. Wobec spadku cen rynkowych oraz niewyrażenia przez Amon i Talia zgody na wprowadzenie do umów zmian korzystnych wyłącznie dla Grupy Tauron, podjęto działania zmierzające do uchylenia się od wykonania zaciągniętych zobowiązań i wygaszenia długoterminowych umów. Tauron odstąpił od połączenia PKH z Tauron Sprzedaż oraz doprowadził do przeniesienia składników majątkowych oraz zyskownych segmentów działalności PKH na inne spółki z Grupy Tauron, pozostawiając w PKH wyłącznie umowy długoterminowe. Tak przygotowana PKH została przez Tauron postawiona w stan likwidacji, aby w jej toku lub na skutek zakończenia procesu likwidacji i wykreślenia PKH z Rejestru doszło odpowiednio do zerwania lub wygaśnięcia umów. Następnie powołani przez Tauron likwidatorzy PKH (pełniący zarazem funkcje Dyrektorów Departamentów Tauron) doprowadzili do zerwania długoterminowych umów zawartych m.in. z Amon i Talia, składając w dniu 18 marca 2015 roku pozbawione podstaw oświadczenia o wypowiedzeniu umów, a po upływie terminu ich wypowiedzenia zaprzestając nabywania od Amon i Talia energii i praw majątkowych, co doprowadziło do powstania szkody po stronie Amon i Talia.

Zdaniem Amon i Talia, Tauron – jako jedyny wspólnik PKH i jako podmiot, który podjął działania zmierzające do wygaśnięcia długoterminowych umów oraz do złożenia bezpodstawnych oświadczeń o wypowiedzeniu tych umów i zaprzestania przez PKH nabywania energii i praw majątkowych na podstawie tych umów, oraz jako podmiot, który powierzył PKH i jej likwidatorom określone czynności i świadomie skorzystał z wyrządzonej Amon i Talia szkody – jest odpowiedzialny za szkodę, jaką w związku z zerwaniem długoterminowych umów poniosły i nadal ponoszą Amon i Talia. Tym samym w ocenie Amon i Talia ich roszczenia są zasadne i zasługują na zasądzenie zgodnie z powództwem wytoczonym przez obydwie spółki. Zarząd Emitenta podziela stanowisko powodowych spółek.

O kolejnych istotnych decyzjach dotyczących przedmiotowego postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close