Serwis Korporacyjny

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

25/02/2021 16:23

Raport bieżący 12/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 25 lutego 2021 roku, zostały rozliczone transakcje nabycia akcji Spółki, na które złożono zapisy w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki, ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 roku oraz zmienionym komunikatami ogłoszonymi w dniach 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r., 20 stycznia 2021 r. oraz 5 lutego 2021 r. przez BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo („Inwestor”) oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”), działających w porozumieniu („Wezwanie”). Tym samym, akcje Spółki objęte zapisami na sprzedaż akcji w Wezwaniu zostały przeniesione na Inwestora i zapisane na jego rachunku papierów wartościowych.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 11 lutego 2021 r., Spółka informuje, że oświadczenie złożone przez Mansa w trybie art. 10.2.(a) Statutu Spółki o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorz Stanisławskiego i powołaniu Pani Emmanuelle Rouchel na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień rozliczenia Wezwania stało się skuteczne, w związku z czym, Pan Grzegorz Stanisławski przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, a do składu Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Emmanuelle Rouchel.

Życiorys Pani Emmanuelle Rouchel oraz pozostałe informacje wymagane prawem zostały podane do wiadomości publicznej przez Spółkę wraz z raportem bieżącym nr 8/2021.

podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close