Serwis Korporacyjny

ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA DO...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH

05/03/2021 14:08

Raport bieżący 15/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki Projektowe”), w których Emitent posiada 50% udziałów, rozwijające – w ramach wspólnego przedsięwzięcia Emitenta i Wind Power AS należącego do grupy Equinor ASA – projekty budowy dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej 720 MW każdy („MFW”), złożyły w dniu 5 marca 2021 roku, po przeprowadzeniu stosownych analiz oraz podjęciu niezbędnych decyzji korporacyjnych, wnioski do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), w ramach procedury przewidzianej w Ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych („Ustawa MFW”), o przyznanie w drodze decyzji Prezesa URE prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci („Wsparcie”) („Wnioski”).

Wsparcie będzie dotyczyło energii elektrycznej wytwarzanej w MFW i będzie polegało na przyznaniu prawa do otrzymywania wyrównania ujemnego salda, stanowiącego różnicę pomiędzy ceną energii elektrycznej wskazaną dla danego projektu w decyzji Prezesa URE, która zostanie wydana na dalszym etapie procedury (waloryzowaną corocznie o poziom inflacji) („Cena Wsparcia”), a okresową ceną referencyjną wyznaczoną na zasadach określonych w Ustawie MFW.

Zgodnie z Ustawą MFW, Minister właściwy ds. klimatu określi w drodze rozporządzenia cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, w ramach systemu Wsparcia udzielanego na podstawie wniosków o przyznanie Wsparcia składanych do dnia 31 marca 2021 roku („Cena Maksymalna”).

Na chwilę publikacji przez Emitenta niniejszego raportu bieżącego, rozporządzenie określające Cenę Maksymalną nie zostało wydane. W związku z powyższym, Emitent zastrzega, że po wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego Cenę Maksymalną, w zależności od jej wysokości Spółki Projektowe, w następstwie przeprowadzonych analiz oraz po uzyskaniu wymaganych decyzji korporacyjnych, podejmą ostateczną decyzję co do podtrzymania złożonych wniosków o Wsparcie.

We Wnioskach Spółki Projektowe zobowiązały się, w terminie 7 lat od dnia wydania przez Prezesa URE decyzji określających Cenę Wsparcia, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji. Na zabezpieczenie wskazanego powyżej zobowiązania każda ze Spółek Projektowych ustanowiła zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji bankowych do łącznej wysokości 43 200 000 złotych (czterdzieści trzy miliony dwieście tysięcy złotych) dla każdej Spółki Projektowej. Wskazane powyżej zabezpieczenie, w zakresie kwoty 21 600 000 złotych (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy) na każdą ze Spółek Projektowych, zostało ustanowione w formie gwarancji bankowej, wystawionej z wykorzystaniem limitu gwarancyjnego Emitenta, który zobowiązał się do zwrotu bankowi kwoty odpowiadającej kwocie wypłaconej gwarancji w przypadku jej realizacji przez Prezesa URE.

Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących stosowne dalsze informacje dotyczące pozyskiwania Wsparcia.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close