Serwis Korporacyjny

Zawarcie umów znaczących

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umów znaczących

04/04/2019 16:39

Raport bieżący 16/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że 4 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) zawarła ze spółką powiązaną Polenergia Obrót S.A. („POLO”) umowę sprzedaży energii elektrycznej („Umowa Elektryczna”) na okres jednego roku od 1.01.2020 roku (tj. po wygaśnięciu 12-letniej umowy sprzedaży energii z podmiotem niezależnym) do 31.12.2020 roku. Na mocy Umowy Elektrycznej ENS będzie dostarczała do POLO energię elektryczną zgodnie z uzgodnionym wolumenem oraz profilem i po ustalonej cenie rynkowej na cały okres dostaw, a jej wartość szacunkowa to ok. 178 mln zł. Umowa Elektryczna oparta jest o umowę ramową EFET i zawiera rynkowe zapisy stosowane w tego typu umowach, w tym postanowienia dotyczące jej rozwiązania oraz kar umownych.

Ponadto, w dniu 4 kwietnia 2019 roku ENS na podstawie umowy ramowej zawartej ze spółką PGNiG Supply & Trading GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce („PST”) zawarła kontrakt na dostawę paliwa gazowego („Umowa Gazowa”) na okres jednego roku (tj. po wygaśnięciu 20-letniej umowy na dostawy paliwa) od 1.01.2020 roku godz. 6:00 do 01.01.2021 roku godz. 6:00. Na mocy Umowy Gazowej ENS będzie kupowała od PST gaz ziemny wysokometanowy zgodnie z uzgodnionym wolumenem i po ustalonej cenie rynkowej na cały okres dostaw. Umowa Gazowa zawiera rynkowe zapisy stosowane w tego typu umowach, w tym postanowienia w zakresie jej rozwiązania oraz kar umownych.

Emitent uznaje Umowę Elektryczną i Umowę Gazową za istotne, ponieważ zapewnienie stabilnego wytwarzania i sprzedaży energii z gazu ziemnego w ENS stanowi podstawę do dalszego efektywnego ekonomicznie funkcjonowania ENS po zakończeniu uczestnictwa w programie rekompensat kosztów osieroconych i kosztów gazu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close