Serwis Korporacyjny

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

28/06/2018 13:40

Raport bieżący 17/2018

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, wypełniając obowiązek wynikający z przepisu art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512 t.j. z dnia 2018.03.12) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. otrzymał od Pani Dominiki Kulczyk oraz od Pana Sebastiana Kulczyka zawiadomienie o następującej treści:

 

„W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”), Sebastian Kulczyk oraz Dominika Kulczyk zawiadamiają niniejszym, że na skutek podziału spadku po dr Janie Kulczyku, Dominika Kulczyk nie posiada już akcji Polenergia S.A. („Spółka”). Jednocześnie Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że na skutek podziału spadku Sebastian Kulczyk obecnie posiada pośrednio 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na podstawie testamentu pozostawionego przez dr Jana Kulczyka, Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk (jako współwłaściciele) odziedziczyli m.in. 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Luglio Limited („Luglio”), spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. („KI”), która – za pośrednictwem Mansa Investments sp. z o.o. – posiada 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk byli współwłaścicielami 100% (słownie: stu procent) udziałów Luglio, przy czym w świetle prawa cypryjskiego każde z nich było uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że przed dniem podziału spadku, o którym mowa w niniejszym zawiadomieniu, każde z nich posiadało pośrednio 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z wymogami prawa cypryjskiego, Sebastian Kulczyk był tzw. starszym wspólnikiem (ang. senior shareholder), posiadającym głos decydujący w przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów. W konsekwencji, Sebastian Kulczyk (indywidualnie) – w związku z posiadaniem statusu i uprawnień starszego wspólnika – był podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy.

W następstwie zniesienia współwłasności na podstawie umowy (ang. Instrument of Transfer) zawartej w dniu 26 czerwca 2018 roku Sebastian Kulczyk stał się jedynym właścicielem 100% (słownie: stu procent) udziałów w Luglio, które przed tym dniem stanowiły przedmiot współwłasności Sebastiana Kulczyka i Dominiki Kulczyk. W konsekwencji Sebastian Kulczyk pozostaje podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy.

Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że obecnie Sebastian Kulczyk posiada pośrednio 22.811.757 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 22.811.757 (słownie: dwudziestu dwóch milionów ośmiuset jedenastu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 50,2% (słownie: pięćdziesiąt i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast Dominika Kulczyk nie posiada (pośrednio ani bezpośrednio) akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że Sebastian Kulczyk posiada akcje objęte niniejszym zawiadomieniem pośrednio, za pośrednictwem Luglio, KI oraz Mansa Investments sp. z o.o. Żadne inne podmioty zależne od Sebastiana Kulczyka lub Dominiki Kulczyk nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byliby uprawnieni lub zobowiązani Sebastian Kulczyk bądź Dominika Kulczyk, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk informują, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).”

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close