Serwis Korporacyjny

PODJĘCIE DECYZJI O PODTRZYMANIU WNIOSKÓW O...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

PODJĘCIE DECYZJI O PODTRZYMANIU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRAWA DO POKRYCIA UJEMNEGO SALDA, ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKI PROJEKTOWE REALIZUJĄCE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH

16/04/2021 16:31

Raport bieżący 17/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 15/2021 z dnia 5 marca 2021 roku, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku, Emitent, będący wspólnikiem spółek projektowych MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „Spółki Projektowe”), posiadającym po 50% udziałów w Spółkach Projektowych, wraz z Wind Power AS (grupa Equinor), będącą wspólnikiem posiadającym pozostałe 50% udziałów w Spółkach Projektowych, podjęli uchwały wspólników Spółek Projektowych w sprawie wyrażenia zgody na podtrzymanie wniosków złożonych przez Spółki Projektowe w dniu 5 marca 2021 roku, do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2020 roku o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych („Ustawa MFW”), o przyznanie w drodze decyzji Prezesa URE prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci („Wsparcie”) („Wnioski”). Emitent został poinformowany, że w następstwie uchwał podjętych przez wspólników, Spółki Projektowe podjęły decyzje o podtrzymaniu Wniosków.

Wskazane powyżej uchwały wspólników oraz decyzje Spółek Projektowych zostały podjęte w związku z wydaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska („Minister”) rozporządzenia z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, w którym Minister ustalił cenę maksymalną za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci na poziomie 319,6 złotych za 1 MWh („Cena Maksymalna”). Wobec tak określonego poziomu Ceny Maksymalnej, Emitent i Wind Power AS, jako wspólnicy Spółek Projektowych, uznali, że spółki te powinny ubiegać się o Wsparcie.

Pozyskanie Wsparcia zależy w pierwszej kolejności od uzyskania stosowych decyzji indywidualnych Prezesa URE przyznających każdej ze Spółek Projektowych prawo do pokrycia ujemnego salda, zgodnie z Wnioskami. W przypadku, gdy moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których Prezes URE wyda decyzje o przyznaniu Wsparcia osiągnie maksymalną łączną moc określoną w Ustawie MFW (tj. 5,9 GW), Spółki Projektowe mogą zostać wezwane do odpowiedniego ograniczenia mocy zainstalowanej elektrycznej danej morskiej farmy wiatrowej (morskich farm wiatrowych), objętej Wnioskiem, a w przeciwnym razie Wsparcie może nie zostać przyznane (zdecyduje kolejność złożonych przez inwestorów kompletnych wniosków o Wsparcie). Na dalszym etapie przyznanie Wsparcia będzie podlegać zatwierdzeniu przez Komisję Europejską („KE”). Po uzyskaniu stanowiska KE, Prezes URE określi w decyzji administracyjnej indywidualną cenę, która będzie podstawą rozliczania ujemnego salda dla każdej ze Spółek Projektowych („Cena Wsparcia”). Cena Wsparcia może zostać ustalona przez Prezesa URE na poziomie równym bądź niższym od Ceny Maksymalnej. W przypadku Ceny Wsparcia niższej niż Cena Maksymalna, Spółki Projektowe będą uprawnione do rezygnacji z przyznanego im prawa do pokrycia ujemnego salda. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Emitent i Wind Power AS, jako wspólnicy Spółek Projektowych, będą analizować zasadność skorzystania z uprawnienia do rezygnacji z przyznanego Spółkom Projektowym prawa do pokrycia ujemnego salda w celu wyrażenia stosownych zgód korporacyjnych w tym zakresie.

Zgodnie z informacją wskazaną w raporcie bieżącym Nr 15/2021 z 5 marca 2021 roku, pozyskanie Wsparcia wiąże się z powstaniem po stronie Spółek Projektowych zobowiązania, do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w ich morskich farmach wiatrowych lub ich części po uzyskaniu koncesji, w terminie 7 lat od dnia wydania przez Prezesa URE decyzji określających Cenę Wsparcia.

Realizacja powyższego zobowiązania wymaga poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne, do poniesienia przez Spółki Projektowe po uzyskaniu Wsparcia, związane z przygotowaniem obu projektów w okresie do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy planowanego na 2023 rok, wynoszą od 307 mln zł do 385 mln zł. Natomiast dodatkowo w stosunku do wskazanych w poprzednim zdaniu kwot szacowane nakłady na budowę wynoszą od 16 130 mln zł do 18 220 mln zł, z czego dominująca część będzie ponoszona po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęciu fazy budowy. Emitent jako wspólnik Spółek Projektowych będzie zobowiązany do pokrycia części nakładów inwestycyjnych odpowiadającej jego udziałowi w Spółkach Projektowych z uwzględnieniem kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie nakładów w okresie budowy, który planują pozyskać Spółki Projektowe.

Ponadto Emitent informuje, że w przypadku przyznania Spółkom Projektowym Wsparcia, Emitent będzie uprawniony do otrzymania dodatkowych płatności wynikających z umowy dotyczącej m.in. sprzedaży udziałów w Spółkach Projektowych zawartej w dniu 5 marca 2018 roku ze Statoil Holding Netherlands B.V. (obecnie pod działająca pod firmą Equinor Holding Netherlands B.V.) („Umowa Sprzedaży Udziałów”) (o której Emitent poinformował raportem bieżącym Nr 4/2018 w dniu 5 marca 2018 r.) („Dodatkowe Płatności”).

Wypłata Dodatkowych Płatności oraz ich ostateczna wysokość jest uzależniona od szeregu czynników, w tym od daty przyznania Wsparcia oraz wielkości planowanej mocy zainstalowanej elektrycznej objętej uzyskanym Wsparciem. Wypłata Dodatkowych Płatności powinna nastąpić po wydaniu decyzji Prezesa URE o przyznaniu Wsparcia dla każdej ze Spółek Projektowych na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy MFW. Zakładana przez Emitenta kwota Dodatkowych Płatności wynosi 35 000 EUR na każdy MW mocy zainstalowanej w odniesieniu do projektu morskiej farmy wiatrowej realizowanego przez MFW Bałtyk II sp. z o.o., oraz od 33 452 EUR do 36 071 EUR na każdy MW mocy zainstalowanej w odniesieniu do projektu morskiej farmy wiatrowej realizowanego przez MFW Bałtyk III sp. z o.o. Zarząd Emitenta prognozuje, że wpływy z tytułu Dodatkowych Płatności zostaną wykorzystane do finansowania nakładów inwestycyjnych związanych z przygotowaniem obu projektów do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy planowanego na 2023 rok.

Emitent wskazuje, że w określonych przypadkach przewidzianych w Umowie Sprzedaży Udziałów obowiązek zapłaty Dodatkowych Płatności – w odniesieniu do jednej lub obu Spółek Projektowych – może wygasnąć lub też wypłacona kwota Dodatkowych Płatności – w odniesieniu do jednej lub obu Spółek Projektowych – może podlegać obowiązkowi zwrotu przez Emitenta. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy dana decyzja o przyznaniu Wsparcia zostanie uchylona, będzie stwierdzona jej nieważność lub też z innych przyczyn utraci ona moc.

Emitent będzie podawał do wiadomości publicznej w formie raportów bieżących stosowne dalsze informacje dotyczące pozyskiwania Wsparcia oraz Dodatkowych Płatności.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close