Serwis Korporacyjny

Zmiana istotnych umów finansowych, dotyczących farm...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zmiana istotnych umów finansowych, dotyczących farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice

28/06/2018 19:38

Raport bieżący 18/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., niniejszym informuje, że 28 czerwca 2018 r. spółki zależne od Emitenta, tj. Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) i Talia Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) uzgodniły i podpisały z konsorcjum banków finansujących (Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., DNB Bank Polska S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.) umowy zmieniające umowy kredytów inwestycyjnych z dnia 1 czerwca 2010 roku, które zostały wówczas zawarte w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Łukaszów oraz farmy wiatrowej Modlikowice, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 58 MW.

Celem wprowadzonych zmian jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Amon i Talia w długim horyzoncie czasowymi, poprzez częściową przedpłatę kredytu ze środków zgromadzonych na Rachunku Rezerwy Obsługi Długu („DSRA”), obniżenie rat kapitałowo-odsetkowych określonych w harmonogramie obsługi kredytów inwestycyjnych oraz dostosowanie ustanowionych zabezpieczeń do obecnie obowiązujących przepisów i sytuacji kredytobiorców.

Po zawarciu powyższych umów zmieniających kwota pozostała do spłaty, po przedpłacie z DSRA przewidzianej w dokumentach, wynosi ok. 179 mln zł. Dokumenty finansowe przewidują harmonogram obsługi kredytu do grudnia 2026 roku. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

Wprowadzone modyfikacje były konieczne z uwagi na sytuację rynkową, w szczególności poziom cen zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej. Emitent zwraca uwagę na fakt, że Amon i Talia były stroną umów długoterminowych na odbiór energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, których odbiorcą była spółka zależna należąca do Grupy Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”). Umowy te zostały wypowiedziane przez kontrahenta, w związku z czym Amon i Talia wniosły pozwy przeciwko Tauron, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2018 z dnia 1 maja 2018 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close