Serwis Korporacyjny

Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy

06/07/2016 19:54

Raport bieżący 21/2016

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w związku z tym, że w dniu 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („Ustawa”), Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co, do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia. Z uwagi na zapisy Ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań wspomniane projekty nie mogą być dalej kontynuowane.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej (ostatnia rata która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej).

Łączna kwota wspomnianych odpisów to ok. 55 mln złotych. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik „skorygowanej EBITDA”.

Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 roku, którego publikacja nastąpi 10 sierpnia 2016 roku.

Z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, Spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na rok 2016 podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2016. Spółka nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata.

Spółka na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działanie Spółki i jej wyniki finansowe. W chwili obecnej, z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie jest możliwe, dokonanie kompleksowej oceny wpływu nowych regulacji na Spółkę i konieczności dokonania ewentualnych dalszych odpisów.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close