Serwis Korporacyjny

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu negocjacji dokumentacji kredytowej oraz zmiana istotnych umów zawartych w związku z finansowaniem budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród

12/07/2018 13:38

Raport bieżący 23/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje o zmianie w dniu 12 lipca 2018 r. przez spółki zależne Emitenta istotnych umów z konsorcjum banków finansujących.

W odniesieniu do opisanych poniżej umów zmieniających umowy kredytów w dniu 10 lipca 2018 r. Emitent uznał za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR fakt udzielenia zgody na ich zawarcie przez organy korporacyjne Emitenta oraz stosowne organy decyzyjne banków oraz, tego samego dnia, podjął decyzję o opóźnieniu podania jej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia. W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Spółki, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki i uniemożliwić lub utrudnić podpisanie tych umów. Ponadto w ocenie Emitenta, opóźnienie podania do wiadomości informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej. Emitent zapewnił ponadto poufność powyższej informacji do momentu jej podania do publicznej wiadomości. Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Zmiana umów zawartych w związku z finansowaniem budowy farm wiatrowych Gawłowice, Skurpie i Rajgród

Spółki zależne od Emitenta, tj. Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (łącznie: „Spółki”) zawarły z konsorcjum banków finansujących (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank Ochrony Środowiska S.A.) umowy zmieniające umowy kredytów inwestycyjnych z dnia 4 października 2013r., które zostały zaciągnięte przez Spółki w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej Gawłowice, farmy wiatrowej Skurpie oraz farmy wiatrowej Rajgród, o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 117,3 MW. Spółki są stronami umów długoterminowych na odbiór energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, których odbiorcą jest Polenergia Obrót S.A.

Ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, w szczególności spadek cen zielonych certyfikatów, niski poziom cen energii elektrycznej oraz niepewność co do obciążeń w zakresie wysokości podatku od nieruchomości, Spółki rozpoczęły proces renegocjacji powyższych umów kredytów. Rozmowy pozwoliły na obniżenie łącznych cen obowiązujących w wewnątrzgrupowych umowach na odbiór energii elektrycznej i zielonych certyfikatów oraz na zmianę harmonogramu obsługi kredytu, co prowadzić będzie do poprawy sytuacji Emitenta.

Zawarta w dniu 12 lipca 2018 r. umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Emitentem oraz Spółkami zmieniła umowy kredytów wraz ze stosownymi innymi dokumentami finansowania w zakresie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółki. Po wejściu w życie powyższej umowy i dokonaniu przedpłaty długu w kwocie 23,7 mln zł, która wynika z jej postanowień, kwota kredytu pozostała do spłaty wynosi 434,5 mln zł. Dokumenty finansowe przewidują wydłużenie harmonogramu obsługi kredytu, opisanego powyżej, o trzy lata do grudnia 2032 roku. Oprocentowanie kredytu równe jest stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

Ponadto, w związku z obniżeniem harmonogramu obsługi kredytu Spółek, w wyniku zawarcia powyższej umowy, w dniu 12 lipca 2018 r. zmienione zostały umowy pomiędzy Polenergia Obrót S.A. oraz Spółkami dotyczące sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, umowy sprzedaży zielonych certyfikatów wynikających z praw majątkowych przysługujących Spółkom w wyniku produkcji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz umowy o świadczenie usług bilansowania handlowego. Zmianie uległa cena dostarczanej energii elektrycznej, zielonych certyfikatów oraz koszt bilansowana handlowego, jak również okres obowiązywania umów, który został wydłużony o 3 lata.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close