Serwis Korporacyjny

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2018 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.

30/07/2019 14:56

Raport bieżący 25/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że powziął wiadomość o doręczeniu w dniu 30 lipca 2019 r. do spółki zależnej Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. („Polenergia ENS”) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”), dotyczącej kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2018 rok należnych Polenergii ENS, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1571, z późn. zm.).

Ponadto, zarząd Emitenta informuje o wydaniu na rzecz Polenergii ENS decyzji Prezesa URE, dotyczącej ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych dla roku 2018.

Suma wyżej wskazanych korekt rocznych ustalonych dla Polenergii ENS za 2018 r. wynosi ok. 39,8 mln zł. Emitent uważa te kwoty za bezsporne.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close