Serwis Korporacyjny

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o: (i)...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o: (i) rozpoczęciu rozmów z potencjalnymi inwestorami o inwestycji w akcje Polenergia S.A. („Emitent”), w tym o nabyciu istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania, (ii) podp

03/11/2020 23:53

Raport bieżący 26/2020

Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie MAR”), niniejszym informuje o: (i) rozpoczęciu rozmów z potencjalnymi inwestorami o inwestycji w akcje Emitenta, w tym o nabyciu istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania („Informacja nr 1”), (ii) podpisaniu niewiążącego uzgodnienia głównych warunków komercyjnych (term sheet) z funduszem inwestycji infrastrukturalnych dotyczącego inwestycji w akcje Emitenta, w tym nabycia istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania („Informacja nr 2”) oraz (iii) podpisaniu porozumienia o udzieleniu wyłączności w negocjacjach dotyczących inwestycji w akcje Polenergia S.A., w tym nabycia istniejących akcji Emitenta w drodze publicznego wezwania, z funduszem inwestycji infrastrukturalnych, z którym 2 kwietnia 2020 r. Emitent zawarł niewiążące uzgodnienia głównych warunków komercyjnych (term sheet) („Informacja nr 3”, Informacja nr 1, Informacja nr 2 i Informacja nr 3 łącznie zwane „Informacje”).

Powyższe Informacje Emitent uznał za informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Emitent w dniu:

1. 31 stycznia 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. Informacji nr 1 do publicznej wiadomości,

2. 2 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. Informacji nr 2 do publicznej wiadomości i

3. 4 czerwca 2020 r. podjął decyzję o opóźnieniu podania ww. Informacji nr 3 do publicznej wiadomości,

na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. W ocenie Emitenta, opóźnienie przekazania powyższych Informacji do publicznej wiadomości było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Emitenta, gdyż przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości w tamtym czasie mogło negatywnie wpłynąć na proces negocjacji z potencjalnym inwestorem lub innymi stronami zainteresowanymi transakcją i uniemożliwić lub utrudnić nabycie akcji przez wybranego inwestora. Ponadto, w ocenie Emitenta, opóźnienie podania do wiadomości Informacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej. Emitent zapewnił poufność powyższych Informacji do momentu jej podania do publicznej wiadomości.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close