Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I UMOWY AKCJONARIUSZY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY INWESTYCYJNEJ I UMOWY AKCJONARIUSZY ORAZ OGŁOSZENIE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI POLENERGII S.A.

04/11/2020 00:06

Raport bieżący 27/2020

Zarząd Polenergii S.A. („Spółka” oraz odpowiednio „Zarząd”) niniejszym informuje, że 3 listopada 2020 r. Spółka została poinformowana o tym, że tego samego dnia akcjonariusz większościowy Spółki – Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa Investments”) oraz BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo, podmiot powiązany z Brookfield Renewable Partners L.P. („Inwestor”, a łącznie z Mansa Investments – „Strony”) zawarły dokumentację transakcyjną składającą się z umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”) oraz umowy akcjonariuszy („Umowa Akcjonariuszy”, a łącznie z Umową Inwestycyjną – „Dokumentacja Transakcyjna”) spełniające kryteria określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i dotyczące nabywania akcji Spółki, wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki i prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, w odniesieniu do „Transakcji” obejmującej m.in.:

A. Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji

Zgodnie z Dokumentacją Transakcyjną Strony zobowiązały się do współpracy w związku z nabyciem przez Inwestora pakietu istniejących akcji Spółki w drodze publicznego wezwania na 100% akcji Spółki („Wezwanie”), które zostanie ogłoszone przez Inwestora oraz Mansa Investments działających w porozumieniu, przy czym oczekuje się, że w wyniku Wezwania Strony będą posiadać akcje reprezentujące łącznie co najmniej 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Strony uzgodniły, że Wezwanie zostanie ogłoszone w dniu 6 listopada 2020 r. po przekazaniu przez Spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa cena za jedną akcję Spółki w Wezwaniu będzie wynosiła 47,00 PLN.

Zakończenie Wezwania i wynikające z niego nabycie przez Inwestora akcji Spółki („Akcje Będące Przedmiotem Wezwania”) będzie uzależnione od spełnienia następujących warunków:

a) uzyskania wymaganej zgody na koncentrację na potrzeby Transakcji;

b) przystąpienia Spółki do Umowy Akcjonariuszy (z zastrzeżeniem, że nastąpi to tylko w przypadku, gdy liczba akcji, na które złożono zapisy w Wezwaniu pozwoli Inwestorowi i Mansa Investments posiadać łącznie akcje reprezentujące co najmniej 90% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki); oraz

c) podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie powołania osoby wyznaczonej przez Inwestora do Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, przy czym zgodnie z Umową Inwestycyjną, Mansa Investments jest zobowiązana do powołania do Rady Nadzorczej osobę wyznaczoną przez Inwestora przed upływem okresu składania zapisów w Wezwaniu, wykonując w tym celu swoje uprawnienie osobiste wynikające ze statutu Spółki (punkt 10.2 statutu Spółki).

Wszystkie Akcje Będące Przedmiotem Wezwania zostaną nabyte przez Inwestora. Mansa Investments nie złoży zapisu w Wezwaniu na sprzedaż jakichkolwiek posiadanych przez siebie akcji. Po podpisaniu Umowy Inwestycyjnej oraz przez cały okres składania zapisów w Wezwaniu Strony nie będą nabywać ani zbywać żadnych akcji Spółki.

B. Zobowiązania dotyczące okresu przejściowego

W okresie pomiędzy podpisaniem Umowy Inwestycyjnej a rozliczeniem Wezwania, Strony ustaliły, że Spółka będzie działać w ramach zwykłego toku działalności (termin ten został dokładniej zdefiniowany w Umowie Inwestycyjnej), z zastrzeżeniem jednak, że transakcje przekraczające pewne progi istotności (określone zarówno w odniesieniu do rodzaju i charakteru transakcji, jak i wartości) będą wymagały uprzedniej zgody Inwestora.

C. Wycofanie akcji Spółki z obrotu oraz przymusowy wykup

Celem Wezwania jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W zależności od wyniku Wezwania wycofanie akcji z obrotu może być poprzedzone przymusowym wykupem.

D. Emisja Nowych Akcji

Po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony w drodze emisji „Nowych Akcji”, przy czym:

a) Nowe Akcje będą obejmowane wyłącznie przez Mansa Investments (lub jej podmiot powiązany);

b) łączna cena emisyjna Nowych Akcji (łączna kwota wkładu) będzie równa łącznej kwocie pozostających do spłaty należności Mansa Investments z tytułu pożyczek akcjonariuszy udzielonych spółkom projektowym w celu sfinansowania rozwoju istniejących projektów lądowych farm wiatrowych (opis poszczególnych pożyczek znajduje się w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2020 POL z dnia 14 kwietnia 2020 r.); oraz

c) cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie równa 25,10 PLN, czyli kursowi zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu zawarcia wyżej opisanych umów pożyczek.

E. Statut Spółki, ład korporacyjny

Zgodnie z Umową Akcjonariuszy, Mansa Investments i Inwestor podejmą odpowiednie działania w celu zmiany statutu Spółki po wycofaniu jej akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, tak, żeby był zgody i prawidłowo odzwierciedlał odpowiednie postanowienia Umowy Akcjonariuszy. Jednakże, po rozliczeniu Wezwania, pomiędzy Stronami (w tym Spółką) pierwszeństwo przed aktualnie obowiązującym statutem będą miały (w zakresie prawnie dopuszczalnym) postanowienia Umowy Akcjonariuszy a Strony zobowiązują się do wykonywania przysługujących im uprawnień korporacyjnych, w tym (bez ograniczeń) prawa głosu, w celu pełnego wykonania postanowień Umowy Akcjonariuszy.

Umowa Akcjonariuszy szczegółowo reguluje zasady ładu korporacyjnego Spółki, które będą miały zastosowanie po rozliczeniu Wezwania i nabyciu akcji Spółki przez Inwestora. W szczególności, Umowa Akcjonariuszy przewiduje, że: (i) Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 6 członków, przy czym zarówno Mansa Investments, jak i Inwestor niezwłocznie po rozliczeniu Wezwania wyznaczą po 3 członków Rady Nadzorczej, oraz (ii) szeroki zakres transakcji wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku przekroczenia określonych progów istotności, dla skutecznego podjęcia danej uchwały wymagane jest uzyskanie głosów „za” oddanych przez przedstawicieli obu Stron.

Strony zobowiązały się do wprowadzenia odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu Wezwania, tak aby było ono zgodne z ustaleniami wynikającymi z Umowy Akcjonariuszy.

F. Dalszy rozwój Spółki

Po rozliczeniu wezwania, Mansa Investments i Inwestor będą sprawować wspólną kontrolę nad Spółką.

Strony zobowiązały się do dalszego wspierania bieżącego rozwoju i wzrostu Spółki jako wiodącej na rynku prywatnej spółki energetycznej w Polsce, zgodnie z obowiązującą Strategią Grupy Polenergia na lata 2020-2024, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 maja 2020 roku (jak wskazano w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2020 POL z dnia 18 maja 2020 roku). W związku z tym, Inwestor zobowiązał się do dokonania w ciągu najbliższych dwóch lat, bezpośrednio po wycofaniu akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wpłat kapitałowych w łącznej wysokości 150 mln euro. Cena emisyjna jednej akcji w ramach powyższych emisji będzie wynosiła 43,00 zł każda.

G. Polityka dystrybucyji zysków

Dokumentacja Transakcyjna określa politykę dystrybucji zysków, która ma być stosowana przez Spółkę po rozliczeniu Wezwania, zgodnie z którą w odniesieniu do zysków wygenerowanych w latach 2020-2024 wypłaty będą ograniczone (o ile wystąpią), a w odniesieniu do zysków wygenerowanych w roku 2025 i latach kolejnych, określone kwoty minimalne będą wypłacane (jeśli będzie to możliwe).

Dokumentacja Transakcyjna zawiera inne postanowienia zwyczajowo przyjęte dla tego typu transakcji oraz dokumentację prawną.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close