Serwis Korporacyjny

Powzięcie informacji o zaskarżeniu uchwały NWZ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Powzięcie informacji o zaskarżeniu uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki

14/08/2018 17:37

Raport bieżący 31/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w związku z § 19 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), niniejszym informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o wpłynięciu w dniu 13 sierpnia 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwa jednego z akcjonariuszy o stwierdzenie nieważności uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2018 r roku w przedmiocie zmiany statutu Emitenta. Informację o wyżej opisanym powództwie Emitent powziął wyłącznie na podstawie danych dostępnych w biurze obsługi interesanta Sądu i na chwilę obecną nie zna treści powództwa, nie doręczono mu jeszcze jego odpisu ani jakichkolwiek postanowień wydanych w sprawie. Jednocześnie Emitent informuje, że po jego uzyskaniu pozew o stwierdzenie nieważności zostanie przez Emitenta przeanalizowany i po tej analizie Emitent podejmie decyzje co do dalszych kroków w sprawie.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close