Serwis Korporacyjny

Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zaskarżenie uchwały NWZ w sprawie zmiany statutu spółki – dalsze informacje

20/08/2018 16:47

Raport bieżący 32/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w związku z § 19 ust. 1 pkt 10) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 31/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. informuje, że żądanie pozwu opisanego w ww. raporcie jest ograniczone do stwierdzenia nieważności części uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 lipca 2018 roku, tj. jedynie w zakresie zmiany artykułu 10.2 punkt (a) statutu, dokonanej na mocy punktu 4) ww. uchwały. W ocenie Emitenta opisany wyżej pozew jest niezasadny i w związku z tym, po jego doręczeniu przez sąd, Emitent złoży odpowiedź na pozew, w której będzie domagał się oddalenia powództwa.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close