Serwis Korporacyjny

UZYSKANIE ZGÓD KORPORACYJNYCH ORAZ ZAWARCIE UMOWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

UZYSKANIE ZGÓD KORPORACYJNYCH ORAZ ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH

05/03/2018 19:02

Raport bieżący 4/2018

Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka” lub „Polenergia”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej „MAR”), informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3 z dnia 5 marca 2018 r., że dnia 5 marca 2018 roku, po skompletowaniu stosownych zgód korporacyjnych w tym samym dniu, Spółka zawarła przedwstępną, warunkową umowę zbycia („Umowa Przedwstępna”) 50% udziałów („Udziały”) w każdej z następujących spółek zależnych Spółki: Polenergia Bałtyk II sp. z o.o. i Polenergia Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „SPV”), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku („Projekt”). Umowa Przedwstępna została zawarta ze Statoil Holding Netherlands B.V. („Statoil Holding Netherlands”), podmiotem należącym do grupy kapitałowej Statoil („Statoil”).

Sprzedaż udziałów w SPV ma być zrealizowana w ramach uzgodnionej przez strony współpracy w zakresie wspólnej realizacji Projektu („Transakcja”). Zasady realizacji oraz prawa i obowiązki stron w realizacji Projektu są przedmiotem innych umów, które mają zostać zawarte w ramach Transakcji i których główne elementy zostały opisane poniżej.

Umowa Przedwstępna

Umowa Przedwstępna przewiduje zawarcie umowy przyrzeczonej przenoszącej własność Udziałów posiadanych przez Spółkę na rzecz Statoil Holding Netherlands. Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących (i) uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację Transakcji (opisanej poniżej) oraz (ii) uzyskanie przez Polenergia i SPV prawomocnej rejestracji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki każdej z SPV, które zostały powzięte przed zawarciem Umowy Przedwstępnej. Łączna bazowa cena sprzedaży Udziałów w SPV to 94.275.000 PLN, ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione na realizację Projektu, z uwzględnieniem standardowego mechanizmu korekty tej kwoty opartego na sytuacji finansowej SPV na chwilę przeniesienia własności Udziałów opisanego w Umowie Przedwstępnej, powiększona o kwotę 5.000.000 EUR płatną w ratach do 30 września 2019 r. Strony ustaliły także dodatkowe płatności warunkowe, uzależnione od realizacji określonych etapów lub parametrów Projektu.

Ustalono, że spełnienie obu warunków zawieszających powinno nastąpić przed 31 października 2018 roku (tzw. long-stop date umowy) i w braku uzyskania zgody Prezesa UOKiK i dokonania rejestracji dla obu SPV w tym terminie Umowa Przedwstępna ulegnie rozwiązaniu. Polenergia będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące ziszczenia lub nieziszczenia się tych warunków w formie raportów bieżących.

Umowa Przedwstępna zawiera m.in. (i) katalog uzgodnionych przez strony oświadczeń i zapewnień Spółki dotyczących tytułu prawnego do sprzedawanych Udziałów oraz w odniesieniu do stanu prawnego i faktycznego Projektu oraz sytuacji biznesowej i kondycji SPV, w tym w szczególności w odniesieniu do prowadzenia działalności w zgodzie z określonymi przepisami i zasadami antykorupcyjnymi oraz (ii) zasady odpowiedzialności stron za naruszenie umowy, w tym odpowiedzialności Spółki za złożone oświadczenia i zapewnienia opisane powyżej. Umowa Przedwstępna przewiduje także zasady prowadzenia działalności SPV w okresie pomiędzy podpisaniem Umowy Przedwstępnej i zawarciem umowy przyrzeczonej.

Prawem właściwym Umowy Przedwstępnej jest prawo polskie.

Inne umowy, które mają być zawarte w ramach Transakcji

W ramach Transakcji, Polenergia i Statoil Holding Netherlands planują także zawarcie innych umów dotyczących określenia praw i obowiązków stron jako wspólników SPV oraz zasad realizacji Projektu. W szczególności, najpóźniej w momencie finalizacji sprzedaży Udziałów w SPV planowane jest zawarcie dwóch porozumień wspólników dotyczących SPV („Porozumienie Wspólników). Porozumienie Wspólników określa wzajemne prawa i obowiązki Polenergia i Statoil Holding Netherlands jako wspólników SPV oraz zasady współpracy w realizacji Transakcji.

Dodatkowo, planowane jest zawarcie pomiędzy SPV oraz wskazanym podmiotem z grupy kapitałowej Statoil (który będzie świadczył określone usługi na rzecz SPV jako Manager Projektu) szeregu umów dotyczących rozwoju oraz realizacji Projektu przez każdą z SPV (tzw. Development and Execution Services Agreements oraz Operation and Maintenance Services Agreements), określających m.in. zakres usług świadczonych przez Managera Projektu, obowiązki i zakres odpowiedzialności, wynagrodzenie Managera oraz zasady zaangażowania podwykonawców do realizacji usług. Strony ustaliły, że Polenergia (lub wskazane podmioty z grupy kapitałowej Polenergia) będzie działała na rzecz SPV w porozumieniu z Managerem Projektu w zakresie realizacji określonego zakresu usług na potrzeby Projektu.

W zakresie dotyczącym praw i obowiązków stron jako wspólników SPV, Porozumienie Wspólników określa m.in. (i) zasady dotyczące organizacji wewnętrznej oraz działalności biznesowej SPV oraz (ii) zasady dotyczące zbywania i nabywania udziałów w SPV oraz ograniczeń ich dotyczących.

W zakresie dotyczącym zasad realizacji Projektu, Porozumienie Wspólników określa główne fazy rozwoju oraz zasady zarządzania Projektem, prawa i obowiązki stron w zakresie planowania, budżetowania oraz finansowania Projektu oraz procedury rozwiązywania ewentualnych impasów decyzyjnych dotyczących Projektu.

Prawem właściwym Porozumienia Wspólników jest prawo polskie.

Opcja na zakup 50% udziałów kolejnej spółki zależnej Polenergia

W ramach Porozumienia Wspólników Polenergia udzieli Statoil Holding Netherlands opcji na zakup 50% udziałów w kolejnej spółce zależnej Polenergii, tj. Polenergia Bałtyk I S.A.

Obowiązek uzyskania zgody Prezesa UOKiK

Przeprowadzenie Transakcji, która została zakwalifikowana jako utworzenie wspólnego przedsiębiorcy na potrzeby realizacji Projektu, wymaga uzyskania przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uzyskania zgody warunkowej, Umowa Przedwstępna przewiduje możliwość podjęcia przez strony dalszych rozmów dotyczących kontynuacji Transakcji, z uwzględnieniem dodatkowych warunków przewidzianych w takiej zgodzie.

W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy, strony planują koordynację działań w zakresie przygotowania wymaganych informacji i danych na potrzeby przygotowania zgłoszenia. W tym zakresie strony uzgodniły wyznaczenie wspólnego doradcy prawnego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie zgłoszenia oraz będzie reprezentował strony w postępowaniu przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uzgodniono zasady przekazywania informacji i danych do wyznaczonego doradcy, w celu zachowania poufności określonych kategorii informacji należących do każdej ze stron. Taka procedura ma w założeniu zapewnić możliwie najbardziej efektywne przygotowanie zgłoszenia i udział w postępowaniu organu, jednocześnie wyłączając konieczność przekazywania danych bezpośrednio pomiędzy stronami.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close