Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ

29/01/2021 15:23

Raport bieżący 4/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 8/2019, informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku spółka MFW Bałtyk I S.A. („Spółka”), kontrolowana przez MFW Bałtyk I sp. z o.o., w której Emitent posiada 50% udziałów, rozwijająca projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk I (Bałtyk Północny) („projekt MFW”), podpisała ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („Operator”) umowę o przyłączenie projektu MFW do sieci Operatora („Umowa”).

Zgodnie z Umową całkowita moc osiągalna projektu MFW ustalona została na poziomie 1560 MW.

Umowa określa m.in. inwestycje po stronie Spółki oraz Operatora, których realizacja będzie konieczna do zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z projektu MFW, jak również inne warunki realizacji przyłączenia w tym związane z pozyskaniem przez Operatora gruntów na potrzeby inwestycji sieciowych.

Umowa zawiera standardowe postanowienia, stosowane przez Operatora dla tego rodzaju umów, w szczególności:

1) Umowa nie gwarantuje wyprowadzenia mocy do czasu rozbudowy sieci przez Operatora;

2) Spółka zobowiązana będzie do wniesienia opłaty za przyłączenie w wysokości stanowiącej równowartość rzeczywistych nakładów Operatora na przyłączenie. Umowa zawiera zasady dotyczące rozliczenia opłaty i weryfikacji jej wysokości;

3) Umowa określa przypadki jej rozwiązania, co do zasady związane z naruszeniem przez Spółkę istotnych zobowiązań wynikających z Umowy lub rezygnacją z realizacji projektu MFW;

4) Opóźnienie w realizacji przyłączenia obwarowane jest karami umownymi, zastrzeżonymi na rzecz obu stron.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close