Serwis Korporacyjny

Przystąpienie przez spółkę zależną do realizacji...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Przystąpienie przez spółkę zależną do realizacji planu inwestycyjnego

22/11/2018 17:38

Raport bieżący 43/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez spółkę zależną – Polenergia Dystrybucja sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – po uzyskaniu przez tę spółkę wymaganych zgód korporacyjnych oraz po uzyskaniu finansowania dłużnego – decyzji o przystąpieniu do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2019-2022.

Plan inwestycyjny przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilenia nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych. Łączna kwota nakładów niezbędnych do realizacji tego planu to 50,7 mln złotych.

Realizacja planu inwestycyjnego zostanie sfinansowana w części ze środków własnych Polenergia Dystrybucja sp. z o. o., oraz w drodze finansowania dłużnego na kwotę 33,65 mln złotych uzyskanego na podstawie umowy kredytu zawartej przez Polenergia Dystrybucja sp. z o. o. z bankiem ING Bank Śląski S.A. w dniu 21 listopada 2018 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki zmiennej opartej o WIBOR 3M, powiększonej o marżę określoną w umowie kredytu. Przewidziana została dwuletnia karencja w spłacie kredytu, po upływie której kredyt będzie amortyzowany w okresach kwartalnych, zaś ostateczny termin spłaty kredytu to listopad 2027 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close