Serwis
korporacyjny

Zmiany w składzie Zarządu Polenergia S.A.

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zmiany w składzie Zarządu Polenergia S.A.

23/01/2019 17:20

Raport bieżący z plikiem 6/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt. 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Jacka Głowackiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Emitenta.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Emitenta, na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r., powołała p. Michała Michalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta, oraz p. Iwonę Sierżęgę na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

P. Michał Michalski oraz p. Iwona Sięrżęga złożyli oświadczenie, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz; (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej p. Michała Michalskiego i p. Iwony Sierżęgi zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close