Serwis Korporacyjny

ZISZCZENIE SIĘ JEDNEGO Z WARUNKÓW UMOWY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZISZCZENIE SIĘ JEDNEGO Z WARUNKÓW UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH ZALEŻNYCH- PRAWOMOCNA REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁEK ZALEŻNYCH

21/04/2018 08:43

Raport bieżący 7/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r. („Raport Bieżący”), Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka” lub „Polenergia”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej „MAR”), niniejszym informuje, że w dniu 21 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki powziął informację o uprawomocnieniu się z upływem dnia 20 kwietnia 2018 r. drugiego z wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zmianę umów spółek zależnych Polenergia – Polenergia Bałtyk II sp. z o.o. i Polenergia Bałtyk III sp. z o.o. (łącznie „SPV”).

Uprawomocnienie się powyższych zmian umów spółek SPV oznacza, że został spełniony jeden ze wskazanych w Raporcie Bieżącym warunków zawieszających transakcji zbycia 50% udziałów w SPV przez Spółkę na rzecz Statoil Holding Netherlands B.V. zgodnie z przedwstępną warunkową umową sprzedaży („Umowa Przedwstępna”).

O podpisaniu Umowy Przedwstępnej, Polenergia informowała w Raporcie Bieżącym.

Polenergia będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące ziszczenia lub nieziszczenia się drugiego warunku zawieszającego, określonego w Umowie Przedwstępnej, wskazanego w Raporcie Bieżącym.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close