Serwis Korporacyjny

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami Grupy Polenergia a spółkami Grupy CEZ

31/12/2014 12:56

Raport bieżący 32/2014

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2014 r. Spółka powzięła informację, iż łączna wartość netto obrotów handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) („Polenergia Obrót”) a spółkami należącymi do grupy kapitałowej ČEZ a.s. („CEZ”) („Grupa CEZ”), wygenerowanych od dnia 21 sierpnia 2014 r., tj. dnia przejęcia Polenergia Obrót przez Spółkę, do dnia opublikowania niniejszego raportu bieżącego, wyniosła 128 117 931,78 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno przychody Polenergia Obrót z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz CEZ (w wysokości 73 047 876,57 mln PLN netto), jak również koszty Polenergia Obrót wynikające z zakupu energii elektrycznej od CEZ (w wysokości 55 070 055,21 PLN netto).

 

W związku z powyższym, łączna wartość netto obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a CEZ przekroczyła we wskazanym okresie wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że umowy dotyczące hurtowego obrotu energią zawarte są z Grupą CEZ również przez inną jednostkę zależną od Spółki przejętą dnia 21 sierpnia 2014 r. tj. przez Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. (dalej „Polenergia Dystrybucja”), jednakże w okresie od dnia 21 sierpnia 2014 r. do dnia opublikowania niniejszego raportu nie były realizowane obroty handlowe pomiędzy Polenergia Dystrybucja a CEZ.

 

Obroty handlowe między grupą Spółki a Grupą CEZ zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 20 sierpnia 2009 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a CEZ (dalej „Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje, które są przeprowadzane pomiędzy jej stronami, na podstawie indywidualnych umów sprzedaży lub opcji, w związku z zakupem, sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej. Umowa Ramowa została zawarta z wykorzystaniem standardowego wzorca umownego wykorzystywanego dla tego typu umów. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W wypadku niedostarczenia energii w ilości wynikającej z postanowień indywidualnych umów sprzedaży, Umowa Ramowa przewiduje karę umowną w wysokości zależnej od ilości niedostarczonej energii. Umowa Ramowa przewiduje, w określonych przypadkach, prawo dochodzenia przez strony odszkodowania przekraczającego wysokość powyższej kwoty. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących.

 

Indywidualną umową o największej wartości zawartą pomiędzy jednostką zależną od Spółki a Grupą CEZ jest umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta przez Polenergia Dystrybucja z CEZ Trade Polska Sp. z o.o. (dalej „CEZ Polska”) dnia 4 sierpnia 2014 r. tj. przed dniem przejęcia Polenergia Dystrybucja przez Spółkę (dalej „Umowa”). Przedmiotem Umowy jest dostawa przez CEZ energii elektrycznej na rzecz Polenergia Dystrybucja w latach 2015 i 2016. Wartość Umowy wynosi ok. 136 mln PLN netto. Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, jak również postanowień dotyczących kar umownych.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close