Serwis Korporacyjny

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych emitenta w zakresie obrotów handlowych pomiędzy spółkami grupy Polenergia a Veolia Energia Polska

02/07/2015 14:21

Raport bieżący 27/2015

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż łączna wartość transakcji handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) (dalej „Polenergia Obrót”) a Veolia Energia Polska S.A. (dalej „Veolia”), zawartych od dnia 21 sierpnia 2014 r., tj. przejęcia Polenergia Obrót przez Spółkę, do dnia opublikowania niniejszego raportu bieżącego, wyniosła 149 483 697,00 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody Polenergia Obrót z tytułu umów sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Veolii (w wysokości 76 822 677,00 PLN netto), jak również zakontraktowane koszty Polenergia Obrót wynikające z umów zakupu energii elektrycznej od Veolii (w wysokości 72 661 020,00 mln PLN netto).

W związku z powyższym, łączna wartość netto transakcji handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Veolią przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że transakcje handlowe między Polenergia Obrót a Veolią zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 1 czerwca 2011 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a Veolią (dalej „Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje, które są przeprowadzane pomiędzy jej stronami, na podstawie indywidualnych umów sprzedaży lub opcji, w związku z zakupem, sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej. Umowa Ramowa została zawarta z wykorzystaniem standardowego wzorca umownego wykorzystywanego dla tego typu umów. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W wypadku niedostarczenia energii w ilości wynikającej z postanowień indywidualnych umów sprzedaży, Umowa Ramowa przewiduje karę umowną w wysokości zależnej od ilości niedostarczonej energii. Umowa Ramowa przewiduje, w określonych przypadkach, prawo dochodzenia przez strony odszkodowania przekraczającego wysokość powyższej kwoty. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close