Serwis
korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wartość obrotów z kontrahentem

06/07/2015 15:52

Raport bieżący 28/2015

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż łączna wartość transakcji handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) („Polenergia Obrót”) a Energa-Obrót S.A. („Energa”), zawartych od dnia 21 sierpnia 2014 r., tj. przejęcia Polenergia Obrót przez Spółkę, do dnia 5 lipca 2015 roku, wyniosła 133 636 541,45 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody Polenergia Obrót z tytułu umów sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Energa (w wysokości 101 441 408,50 PLN netto), jak również zakontraktowane koszty Polenergia Obrót wynikające z umów zakupu energii elektrycznej od Energa (w wysokości 32 195 132,95 mln PLN netto).

W związku z powyższym, łączna wartość netto transakcji handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Energa przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że transakcje handlowe między Polenergia Obrót a Energa zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 21 września 2001 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a Energa („Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje, które są przeprowadzane pomiędzy jej stronami, na podstawie indywidualnych umów sprzedaży lub opcji, w związku z zakupem, sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej. Umowa Ramowa została zawarta z wykorzystaniem standardowego wzorca umownego wykorzystywanego dla tego typu umów. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W wypadku niedostarczenia lub nieodebrania energii w ilości wynikającej z postanowień indywidualnych umów sprzedaży, Umowa Ramowa przewiduje karę umowną w wysokości zależnej od ilości niedostarczonej lub nieodebranej energii. Umowa Ramowa przewiduje, w określonych przypadkach, prawo dochodzenia przez strony odszkodowania przekraczającego wysokość powyższej kwoty. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close