Serwis
korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wartość obrotów z kontrahentem

16/02/2015 15:44

Raport bieżący 6/2015

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku Spółka powzięła informację, iż łączna wartość netto obrotów handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia energii („PM”) pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) („Polenergia Obrót”) a Polenergia Dystrybucja sp. z o.o. (jednostką zależną od Spółki) ( „Polenergia Dystrybucja”), wygenerowanych od dnia 21 sierpnia 2014 r., tj. przejęcia Polenergia Obrót i Polenergia Dystrybucja przez Spółkę, do dnia opublikowania niniejszego raportu bieżącego, wyniosła 128,524 mln PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno przychody Polenergia Obrót z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i PM na rzecz Polenergia Dystrybucja (w wysokości 11,853 mln PLN netto), jak również koszty Polenergia Obrót wynikające z zakupu energii elektrycznej i PM od Polenergia Dystrybucja (w wysokości 116,620 mln PLN netto).

 

W związku z powyższym, łączna wartość netto obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Polenergia Dystrybucja przekroczyła we wskazanym okresie wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Obroty handlowe między Polenergia Obrót i Polenergia Dystrybucja, w zakresie energii elektrycznej, zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 25 listopada 2013 roku zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a Polenergia Dystrybucja (dalej „Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje, które są przeprowadzane pomiędzy jej stronami w zakresie zakupu energii elektrycznej, na podstawie indywidualnych porozumień transakcyjnych, w związku z zakupem, sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Umowa Ramowa przewiduje, że w wypadku nie zgłoszenia/nieprawidłowego zgłoszenia indywidualnych umów sprzedaży do operatora systemu przesyłowego, strona odpowiedzialna zobowiązana będzie do zwrotu drugiej stronie określonych w Umowie Ramowej kosztów poniesionych w związku ze zbyciem/nabyciem energii elektrycznej na rynku bilansującym. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących. Umowa Ramowa nie zawiera postanowień odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close