Serwis Korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość obrotów z kontrahentem

23/02/2016 16:00

Raport bieżący 6/2016

Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż łączna wartość transakcji handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy podmiotami zależnymi Spółki („Podmioty Zależne”) a EDF Trading Limited („Kontrahent”), zawartych od dnia 8 lipca 2015 roku, tj. dnia raportu nr 31/2015 dotyczącego wielkości obrotów z Kontrahentem, do dnia 22 lutego 2016 roku, wyniosła 136 651 698,87 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody Podmiotów Zależnych z tytułu umów sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Kontrahenta (w wysokości 59 837 403,11 PLN netto), jak również zakontraktowane koszty Podmiotów Zależnych wynikające z umów zakupu energii elektrycznej od Kontrahenta (w wysokości 76 814 295,76mln PLN netto).

W związku z powyższym, łączna wartość netto transakcji handlowych pomiędzy Podmiotami Zależnymi a Kontrahentem przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że transakcje handlowe między Polenergia Obrót S.A. – jednym z Podmiotów Zależnych, a Kontrahentem zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej EFET z dnia 31 października 2013 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a Kontrahentem („Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje, które są przeprowadzane pomiędzy jej stronami, na podstawie indywidualnych umów sprzedaży lub opcji, w związku z zakupem, sprzedażą, dostawami i odbiorem energii elektrycznej. Umowa Ramowa została zawarta z wykorzystaniem standardowego wzorca umownego wykorzystywanego dla tego typu umów. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W wypadku niedostarczenia lub nieodebrania energii w ilości wynikającej z postanowień indywidualnych umów sprzedaży, Umowa Ramowa przewiduje karę umowną w wysokości zależnej od ilości niedostarczonej lub nieodebranej energii. Umowa Ramowa przewiduje, w określonych przypadkach, prawo dochodzenia przez strony odszkodowania przekraczającego wysokość powyższej kwoty. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close