Serwis Korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość obrotów z kontrahentem

08/01/2016 10:37

Raport bieżący 2/2016

Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż dnia 8 stycznia 2016 roku pomiędzy jej spółkami zależnymi tj. Polenergia Obrót S.A., jako sprzedawcą, a Energopep spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako kupującym, został zawarty aneks do porozumienia transakcyjnego z dnia 25 marca 2015 roku (dalej „Porozumienie Transakcyjne”), dotyczącego sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Wskutek zawarcia powyższego aneksu szacunkowa wartość transakcji objętej Porozumieniem Transakcyjnym wzrosła i wyniosła 586 250 000,00 PLN netto.

Tym samym wartość transakcji przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że Porozumienie Transakcyjne zostało zawarte na podstawie umowy ramowej sprzedaży praw majątkowych z dnia 25 marca 2015 roku (dalej „Umowa Ramowa”). Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje, które są przeprowadzane pomiędzy jej stronami, w zakresie sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii (dalej „PM”). Umowa Ramowa została zawarta z wykorzystaniem standardowego wzorca umownego wykorzystywanego dla tego typu umów. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W wypadku niedostarczenia lub nieodebrania PM w ilości wynikającej z postanowień indywidualnego porozumienia transakcyjnego, Umowa Ramowa przewiduje karę umowną w wysokości zależnej od ilości niedostarczonych lub nieodebranych PM. Umowa Ramowa nie przewiduje prawa dochodzenia przez strony odszkodowania przekraczającego wysokość powyższej kwoty kary umownej. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close