Serwis Korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość obrotów z kontrahentem

01/07/2016 15:08

Raport bieżący 20/2016

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż wskutek podpisania w dniu 30 czerwca 2016 roku aneksu nr 1/2016 do kontraktu indywidulanego nr 1/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, zawartego pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (spółką zależną Spółki) (dalej „POLO”) oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (dalej „PGNiG”), obejmującego umowę sprzedaży paliwa gazowego przez PGNiG na rzecz POLO (dalej „Kontrakt Indywidualny”), szacunkowa wartość zakontraktowanych transakcji, obejmujących okres dostaw od lutego 2016 roku do września 2018 roku, wyniosła 174.384.257,28 PLN netto. Tym samym przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Kontrakt Indywidulany zawiera postanowienia dotyczące obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku nieodebrania przez POLO określonej, minimalnej ilości paliwa gazowego oraz w przypadku wypowiedzenia przez stronę Kontraktu Indywidulanego. Wartość kar umownych zależy od ilości nieodebranego paliwa gazowego. Kontrakt Indywidualny nie przewiduje w powyższych przypadkach prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kwoty. Kontrakt Indywidualny został zawarty na podstawie umowy ramowej sprzedaży paliwa gazowego nr 15/UR/E/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku (dalej „Umowa Ramowa”).

Umowa Ramowa reguluje wszelkie transakcje sprzedaży przez PGNiG na rzecz POLO paliwa gazowego, przeprowadzane na podstawie kontraktów indywidualnych. Umowa Ramowa zawiera standardowe postanowienia wykorzystywane dla tego typu umów. Umowa Ramowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa Ramowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close