Serwis
korporacyjny

Zawarcie umowy przedwstępnej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie umowy przedwstępnej

09/07/2012 14:19

Raport bieżący 29/2012

Polish Energy Partners S.A. („PEP”) niniejszym informuje, że w dniu 9 lipca 2012 roku, PEP zawarł

z ENERGA Wind Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („EW”) umowę przedwstępną („Umowa”) dotycząca zawarcia, po spełnieniu warunków wskazanych poniżej, przez PEP, EW oraz spółkę Pepino Sp. z o.o. („SPV”) szeregu umów w wyniku których (i) SPV nabędzie od PEP prawa do realizacji Projektu Farmy Wiatrowej Miłoradz („Farma Wiatrowa”), a (ii) EW nabędzie 100% udziałów w SPV („Umowy Projektu”). Planowana moc Farmy Wiatrowej wyniesie co najmniej 60 MW. Turbiny, które będą składać się na Farmę Wiatrową będą charakteryzowały się zróżnicowanymi parametrami operacyjnymi w zakresie m.in. wysokości i mocy nominalnej.

 

Warunkami zawieszającymi wykonanie Umowy, tj. zawarcie Umów Projektu, są:

 

– nabycie przez PEP 100% udziałów w SPV;

 

– uzyskanie przez SPV warunków przyłączenia Farmy Wiatrowej do sieci i zawarcie umowy przyłączeniowej;

 

– uzyskanie przez SPV ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji Farmy Wiatrowej;

 

– uzyskanie przez SPV ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Farmy Wiatrowej;

 

– uzyskanie przez SPV ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka sieci elektroenergetycznej od Farmy Wiatrowej do punktu przyłączenia Farmy Wiatrowej do sieci elektroenergetycznej;

 

– uzyskanie przez EW wewnętrznych zgód korporacyjnych na zawarcie Umów Projektu po przeprowadzeniu audytu SPV.

 

W przypadku, gdy warunki wskazane powyżej nie zostaną spełnione do 31 grudnia 2013 roku Umowa wygasa.

 

Całkowite wynagrodzenie PEP z tytułu Umów Projektu wyniesie 38.700.000,00 zł. Płatne będzie w ten sposób, że: w dniu zawarcia Umów Projektu płatne będzie 34.835.000,00 zł, zaś pozostała kwota 3.865.000,00 zł płatna będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania przez SPV decyzji URE o udzieleniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle. Jednocześnie z zapłatą 1 raty wynagrodzenia zostaną spłacone pożyczki udzielone SPV przez PEP. O kwotę tych pożyczek zostanie pomniejszone wynagrodzenie z tytułu Umów Projektu, ostatecznie przypadające PEP.

 

Niezawarcie Umów Projektu z przyczyny dotyczących PEP lub SPV lub odstąpienie przez EW od Umowy z przyczyn dotyczących PEP lub SPV uprawniać będzie EW do żądania zapłaty przez PEP kary umownej w kwocie 1.000.000 zł.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close