Serwis Korporacyjny

Zawarcie umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umowy znaczącej

26/11/2013 18:06

Raport bieżący 22/2013

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PEP”) informuje, iż w dniu 25 listopada 2013 roku, Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) – podmiot zależny PEP, zawarła z Polenergia Obrót S.A. z siedzibą w Warszawie („Polenergia”), umowę sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach („Umowa”).

 

Na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest do sprzedaży na rzecz Polenergii praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach („Prawa”), zaś Polenergia zobowiązana jest do zakupu od Spółki Praw.

 

Wynagrodzenie Spółki z tytułu Umowy ustalane będzie jako iloczyn ilości sprzedanych Praw oraz stawki określonej w Umowie. Ilość zbywanych przez Spółkę Praw ustalana będzie w oparciu o wolumen wyprodukowanej przez Spółkę energii odnawialnej.

 

Umowa obowiązywać będzie do dnia przypadającego 15 lat od dnia uzyskania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (farma wiatrowa Gawłowice).

 

W przypadku niedotrzymania przez Spółkę minimalnej ilość Praw do dostarczenia w danym roku, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Polenergii kary umownej, której wysokość zależna będzie od wielkości niedoboru. Ponadto, w przypadku rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Spółki, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w szacunkowej wartości Praw do dostarczenia do końca pierwotnego okresu obowiązywania Umowy – analogiczne prawo przysługuje Spółce w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Polenergii. Umowa dopuszcza możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 

Całkowita (tj. przez cały okres obowiązywania) szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 502.903.431 złotych.

 

Umowa uznana została przez PEP za znaczącą z uwagi na to, że wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania przekracza 10% kapitałów własnych PEP.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close