Serwis Korporacyjny

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

22/11/2021 16:55

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. pani Dominika Kulczyk (przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta), pan Hans E. Schweickardt (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), pani Emmanuelle Rouchel, pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo, pan Thomas O’Brien oraz pan Grzegorz Stanisławski (członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) zrezygnowali z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.
W dniu 22 listopada 2021 r. do Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani:
(i)    pani Dominika Kulczyk, pan Hans E. Schweickardt, pan Grzegorz Stanisławski – na podstawie art. 5.4.2 lit. (a) pkt (i) Statutu Emitenta w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”); oraz
(ii)    pani Emmanuelle Rouchel, pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo, pan Thomas O’Brien – na podstawie art. 5.4.2 lit. (a) pkt (i) Statutu Emitenta w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez BIF IV Europe Holdings Limited („BIF”).
Przyczyną rezygnacji wskazanych członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz powołania ich w tym samym dniu do Rady Nadzorczej na podstawie oświadczeń, odpowiednio, Mansa i BIF, był zamiar powołania tych osób do Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych przysługujących Mansa i BIF zgodnie ze Statutem Spółki w brzmieniu nadanym mu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. Zmiana Statutu Emitenta została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 22 września 2021 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 37/2021 z dnia 22 września 2021 r.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 22 listopada 2021 r. złożyli oświadczenia, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; oraz (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close