Serwis Korporacyjny

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

REJESTRACJA PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

30/03/2022 10:44

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 29 marca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na skutek emisji akcji zwykłych na okaziciela serii AA w ramach kapitału docelowego, przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. oraz uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 września 2021 r. (raporty bieżące nr 30/2021 i 38/2021). Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, zarejestrowana przez Sąd w dniu 22 września 2021 r. (raport bieżący nr 37/2021), upoważniła Zarząd Spółki do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w ciągu 3 lat od chwili zarejestrowania tej uchwały przez Sąd, poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela w liczbie nie większej niż 21.426.807 akcji. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego upoważnienie zostało wykorzystane w odniesieniu do 21.358.699 akcji.

Po dokonaniu rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.604.492,00 zł i dzieli się na 66.802.246 akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 66.802.246.

Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy wynosi 133.604.492 (sto trzydzieści trzy miliony sześćset cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 2 (dwa) złote  każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M; 69.922 akcji serii N, 70.908 akcji serii O, 89.500 akcji serii P, 37.560 akcji serii R, 147.026 Akcji serii S, 125.300 akcji serii U, 143.200 akcji serii W, 945.800 akcji serii T, 1.570.000 akcji serii Y, 24.129.580 Akcji serii Z oraz 21.358.699 akcji serii AA.

Spółka przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę.

podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close