Serwis Korporacyjny

USTALENIE KLUCZOWYCH WARUNKÓW JOINT VENTURE POMIĘDZY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

USTALENIE KLUCZOWYCH WARUNKÓW JOINT VENTURE POMIĘDZY POLENERGIĄ S.A. I GREEN GENIUS ORAZ UJAWNIENIE OPÓŹNIONEJ INFORMACJI POUFNEJ DOTYCZĄCEJ WYŁĄCZNOŚCI DO PROWADZENIA NEGOCJACJI W TYM ZAKRESIE

31/12/2021 20:36

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. Emitent uzgodnił z litewską spółką Modus Energy AB (działającą pod marką Green Genius) (częścią Grupy Modus – międzynarodowej grupy spółek działających w sektorze energii odnawialnej), która będzie pełnić funkcję lokalnego partnera, kluczowe warunki porozumienia joint venture, którego celem będzie rozwijanie projektów elektrowni wiatrowych na morzu (off-shore), które zostaną zbudowane i będą funkcjonowały z wykorzystaniem powiązanej infrastruktury na litewskim terytorium Morza Bałtyckiego („JV”, „Projekt”), w tym przewidywany harmonogram Projektu, role stron, kwestie ładu korporacyjnego (corporate governance) oraz mechanizmy rozwiązywania impasu.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że, działając na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w dniu 30 lipca 2021 r. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej udzielenia Emitentowi przez Green Genius prawa wyłączności do prowadzenia negocjacji dotyczących Projektu. Prawo wyłączności zostało pierwotnie udzielone na okres kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. Decyzja Emitenta spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta i jego grupy, poprzez negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia Projektu oraz możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez błędną interpretację intencji Emitenta i jego grupy w ramach prowadzonego Projektu. Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR, po publikacji niniejszego raportu, Emitent przekaże Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Emitent i Green Genius uzgodniły również przedłużenie opisanego wyżej prawa wyłączności do dnia 15 lutego 2022 r. w celu dokończenia prac nad dokumentacją dotyczącą ustanowienia JV, przy czym podpisanie dokumentacji oraz ustanowienie JV uzależnione jest między innymi od uzyskania przez Emitenta niezbędnych zgód korporacyjnych.

Emitent będzie informował o dalszych krokach, w tym o podpisaniu dokumentacji dotyczącej ustanowienia JV, w formie kolejnego raportu bieżącego, który zostanie opublikowany zgodnie z MAR.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 4 MAR

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close